ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
Advanced Search
Help
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2015 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2014 (Monthly)
Tax Collected Fiscal Year 2007-2014
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2013(Monthly)
Tax Collected Fiscal Year 2007-2012
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2012(Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2011 (Monthly)
Tax Collected Fiscal Year 2007-2011
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2010 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2009 (Monthly)
Tax Collected Fiscal Year 2007-2008
Tax Collection Fiscal Year 1998-2007
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2008 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2007 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2006 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2005 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2004 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2003 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2002 (Monthly)
Tax Collected by The Revenue Department, Fiscal Year 2001 (Monthly)
Statistics RD Website
Graph
Graph Tax 2006
Tax Collected by the Revenue Department Classified by Types of Taxes (Fiscal Year 1993 - 2001)
PIT Classified by Income Brackets 2002
PIT Classified by Income Brackets 2001
PIT Classified by Income Brackets 2000
PIT Classified by Income Brackets 1999
Personnel Structure of the Revenue Department (Fiscal Year 2001)
 

ยอดสะสมผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554

เปรียบเทียบกับยอดสะสมผลการจัดเก็บเดือนเดียวกันปี 2553 และประมาณการปี 2554

clear-gif
Last update : Monday, January 22, 2018