ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document

รายชื่อโปรแกรมระบบงานเงินเดือน (Payroll) ที่สามารถนำข้อมูล ภ.ง.ด.1  และ ภ.ง.ด.1ก
 ยื่นด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมสรรพากรได้

ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท Software House

1

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
2
FORMULA PAYROLL
3
HR-Focus HR-Focus

4

ThaiSoftware Enterprise Co., Ltd.

5

Business Soft Co.,Ltd. Business Soft Co.,Ltd.

6

Orisoft (Thailand) Orisoft
7
Oracle Payroll Oracle Payroll
8
eUnite System eUnite System
9
Puumsoft puumsoft
10
Control A Solution T.J.S Consultants
11
SAP SAP Thailand
12
บริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด บริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด
13
Power vision
14
Business Plus Business Plus
15
Sum System
16
Geneus:PayRoll
17
Byte Brain Ltd.
18
Prosoft Comtech Co., Ltd.
19
บริษัท ปัญญามี จำกัด ปัญญามี
20
Computer Science
21
Tele Access
22
Tiger Soft
23
Eagle PayRoll 2.5
24
Master.text PayRoll 2000
25
Gent Com : Gent Soft 1.0
26
C.B.S : AccPayRoll

27

Tega Soft Co., Ltd. Tega Soft Co., Ltd.

28

บริษัทสตาร์ซอฟท์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทสตาร์ซอฟท์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ข่าวดี! กรณีท่านที่ใช้โปรแกรมระบบงานเงินเดือน (Payroll) จากระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือบริษัท Software House ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถนำข้อมูลใบแนบรายการ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก หรือ 1ก พิเศษ ยื่นด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ของกรมสรรพากร แทนการยื่นใบแนบรายการที่เป็นกระดาษได้ โดยไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลใหม่แต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นการลดการใช้กระดาษ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องพิมพ์ใบแนบรายการเก็บไว้เป็นสำเนาก็สามารถพิมพ์ได้จากโปรแกรมนี้

ทั้งนี้ เพียงแต่ท่านสมัครขอยื่นแบบด้วยสื่อฯ และติดตั้งโปรแกรม Import ข้อมูล เพื่อสร้างแบบแสดงรายการและสื่อบันทึกฯ (ใบแนบรายการ) จากนั้นนำแบบแสดงรายฯ และแผ่นสื่อฯ ที่ได้จากจากโปรแกรม ยื่นพร้อมชำระภาษี ด้วยเงินสด หรือบัตรภาษี หรือเช็ดเงินสด ได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องทีของท่าน ซึ่งท่านจะได้รับแลกคืนแผ่นสื่อฯ แทนตามจำนวนที่ท่านยื่น โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดๆ ฟรี!

รายละเอียดการยื่นแบบด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม


หมายเหตุ หากไม่ได้ใช้โปรแกรมตามรายชื่อข้างต้น แต่ประสงค์จะขอร่วมยื่นแบบด้วยสื่อฯ ขอให้สอบถามกับบริษัท/ผู้พัฒนาโปรแกรมของท่าน ว่ามีเมนูในการนำส่งข้อมูลตามรูปแบบ(Format) ของกรมสรรพากรหรือไม่ หากมี ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Import ข้อมูล เพื่อทำการทดสอบได้เอง
กรณีที่ท่านเป็นบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม ประสงค์จะแจ้งรายชื่อโปรแกรมเพิ่มเติมขอให้อีเมล์สอบถามได้ที่ matee.so@rd.go.th

clear-gif
Last Update : Saturday, March 21, 2015