ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

Runtime Error

วิธีแก้ไขปัญหา

การเตรียมติดตั้งใช้งานโปรแกรมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7

Windows 7 เครื่อง 32 บิต (32 bit)
1. ตรวจสอบ User ใช้งาน Windows ต้องกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Group Administrator
2. ดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรม http://www.rd.go.th/publish/33110.0.html
3. ดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่นและติดตั้ง http://www.rd.go.th/publish/43595.0.html
4. กำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกัน Runtime Error 70 และ 75 Permission Denied ต้องกำหนด Permission ดังนี้
- 4.1 เข้าไปที่ C:\Program Files\Bustax (กรณีโปรแกรมเอกชน หรือ C:\Program Files\Govtax สำหรับราชการ)
- 4.2 คลิกขวาที่ Bustax หรือ Govtax เลือก Properties
- 4.3 เลือก Tab Security
- 4.4 คลิกปุ่ม Edit
- 4.5 ช่อง Group or User names: เลือก CREATE OWNER
- 4.6 เลือก Full control --> Allow
- 4.7 ทำแบบเดียวกันกับ User อื่นๆ เช่น SYSTEM,Administrator,User,Trusedinstall,
- 4.8 กด OK
- 4.9 กด OK อีกครั้ง
- 4.10 คลิกขวาที่ Bustax เลือก Properties
- 4.11 Tab General
- 4.12 ที่ Attributes เอา Read-only ออก กด Apply -> OK -> OK

5. คลิกที่หน้าจอ Desktop เลือก Icon โปรแกรมคำนวณฯ เอกชน หรือราชการ เลือก Properties คลิกปุ่ม Advanced ทำเครื่องหมายหน้าช่อง run as Administrator แล้ว Ok ออกจากหนาจอ
6. เข้าใช้งานโปรแกรม

Windows 7 เครื่อง 64 บิต (64 bit)
1. ตรวจสอบ User ใช้งาน Windows ต้องกำหนดสิทธิ์ให้เป็น Group Administrator
2. ดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Windows 64bit http://www.rd.go.th/publish/33110.0.html
3. ดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่นและติดตั้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น http://www.rd.go.th/publish/43595.0.html
4. Download ไฟล์ DLL แล้ว Unzip ไฟล์ออกมาจะพบไฟล์ 25 ไฟล์ ให้ Copy ทุกไฟล์ไปวางที่ C:\Windows\SysWoW64
[ Download DLL]
5. กำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกัน Runtime Error 70 และ 75 Permission Denied ต้องกำหนด Permission ดังนี้
- 5.1 เข้าไปที่ C:\Program Files(86)\Bustax (กรณีโปรแกรมเอกชน หรือ C:\Program Files(86)\Govtax สำหรับราชการ)
- 5.2 คลิกขวาที่ Bustax หรือ Govtax เลือก Properties
- 5.3 เลือก Tab Security
- 5.4 คลิกปุ่ม Edit
- 5.5 ช่อง Group or User names: เลือก CREATE OWNER
- 5.6 เลือก Full control --> Allow
- 5.7 ทำแบบเดียวกันกับ User อื่นๆ เช่น SYSTEM,Administrator,User,Trusedinstall,
- 5.8 กด OK
- 5.9 กด OK อีกครั้ง
- 5.10 คลิกขวาที่ Bustax เลือก Properties
- 5.11 Tab General
- 5.12 ที่ Attributes เอา Read-only ออก กด Apply -> OK -> OK

6. คลิกที่หน้าจอ Desktop เลือก Icon โปรแกรมคำนวณฯ เอกชน หรือราชการ เลือก Properties คลิกปุ่ม Advanced ทำเครื่องหมายหน้าช่อง run as Administrator แล้ว Ok ออกจากหนาจอ
7. เข้าใช้งานโปรแกรม

หมายเหตุ ชุด 64 บิต จะทำการสำรอง หรือ เรียกคืนข้อมูลจากโปรแกรมไม่ได้ ให้ดูสรุปประเด็นระบบปฏิบัติการ ของ Windows 64 บิต

สรุปประเด็นของระบบปฏิบัติการ Windows 64 bit

1. กรณีสรุปยอดยกไป สำหรับปีภาษี 2557 ไม่ได้

สาเหตุ เนื่องการ เครื่องรุ่นใหม่ System 64 บิต ไม่สามารถสำรองข้อมูลได้ จึงทำให้สรุปยอดยกไปไม่ได้ ให้ดำเนินการดังนี้
วิธีแก้ไข
1. ดำเนินของปี 2557 ให้เรียบร้อย (ห้ามดำเนินการของปี 2558 ก่อน)
2. Copy โดยตรงจาก C:\programe files (x86)\Bustax หรือ Govtax\database\
3. ข้อมูลประมวลผลภาษีประจำเดือน เลือกมกราคม 2558
4. ลบรายการภาษี 2557 และปีเก่าๆ ออกให้หมด ราชการเมนู 1.6 เอกชนเมนู 6.9
5. เข้าทำรายการ มกราคม 2558 ตามปกติ เมนู 2.1 เมื่อพบรายที่ลาออกไปแล้วให้คลิกกากบาท ลบรายออก

2.การติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมที่สามารถติดตั้งใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 64 bit ได้แก่

  • โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเอกชน
  • โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย สำหรับราชการ

3. ปัญหาที่เกิดกับการติดตั้งใช้งานของโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

Runtime Error 339:Component Mscomct2.ocx or one of its dependencies not correctly reg

วิธีแก้ไข

ทำการ Copy ไฟล์ dll ทั้งหมด (จำนวน 13 ไฟล์) จาก Path ที่ติดตั้งโปรแกรม เช่น "C:\Program Files(X86)\Bustax\System" หรือ "C:\Program Files(X86)\Govtax\System" ไปวางยัง "C:\Windows\SysWow64"

Run-time Error '339' component 'Crystl32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid

วิธีแก้ไข

Download ไฟล์ DLL จาก Link นี้แล้วทำการ Unzip ไฟล์ออกมาจะพบไฟล์ 25 ไฟล์ ให้ Copy ทุกไฟล์ไปวางที่ C:\Windows\SysWoW64
[ Download DLL]

Run-time Error '429' ActiveX Component Can't Create Object

วิธีแก้ไข

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเรียกคืนและสำรองฐานข้อมูล เนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ตัวโปรแกรมได้โดยตรง แต่ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วยการ สำรองฐานข้อมูลและเรียกคืนฐานข้อมูลได้ด้วยตนเองดังนี้

กรณีเรียกคืนฐานข้อมูล

ให้ดำเนินการ Unzip ไฟล์สำรองฐานข้อมูลที่เก็บไว้เช่น "Bustax.zip" หรือ "Govtax.zip" และค้นหาไฟล์ "Bustax.mdb" หรือ "Govtax.mdb"

Copy ไฟล์ดังกล่าวไปวางยัง Path mี่ติดตั้งโปรแกรม เช่น เช่น "C:\Program Files(X86)\Bustax\Database" หรือ "C:\Program Files(X86)\Govtax\Database" ทับไฟล์เดิมในเครื่อง

กรณีการสำรองฐานข้อมูล

ให้ดำเนินการ Zip ไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรมเก็บไว้เช่น โปรแกรมคำนวณฯ เอกชน เข้าไปยัง "C:\Program Files(X86)\Bustax\Database" คลิกขวาที่ไฟล์ Bustax.mdb เลือก Add to zip จะได้ไฟล์ใหม่ที่ชื่อ Bustax.zip เก็บไว้สำหรับเรียกมาใช้งานในอนาคต

ใช้งานโปรแกรมแต่ข้อมูลที่แสดงเป็นสาขาแรกตลอดเวลา สาเหตุ  เนื่องจากสิทธิการเข้าใช้งาน Windows ไม่ใช่ Administrator ส่วนใหญ่จะเกิดกับหน่วยงานที่ใช้ระบบ Active Directory หรือกำหนดสิทธิผู้ใช้เป็น User

วิธีแก้ไข
  1. กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน Windows เป็น Administrator
  2. แก้ไข Permission ตามหัวข้อ "Runtime Error 70 และ 75 "
  3. กำหนดสิทธิการใช้โปรแกรมเป็น Administrator ดังนี้

    3.1 คลิกขวาที่ ICON โปรแกรมฯ หน้าจอ Desktop เลือก Properties
    3.2 ที่ Tab "Shortcut" เลือก "Advanced..."
    3.3 เปิดหน้าต่างใหม่ คลิกเลือก "Run as administrator"
    3.4 คลิก "OK" เพื่อปิดหน้าต่าง

แจ้งผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1 หลังจากปรับปรุงเวอร์ชั่น 2.071 แล้วขณะ Import ข้อมูลแล้วเกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดผู้หัก ณ ที่จ่าย กรุณาตรวจสอบใหม่

วิเคราห์สาเหตุเกิดจากโปรแกรมระบบเงินเดือน Export ข้อมูลผิดหลักทำให้ข้อมูลไม่ตรง ตรวจสอบโดย
    1. ตรวจสอบในโปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ เวอร์ชั่น 2.071บันทึกเลข 13 หลัก กับเลข 10 หลัก อย่างไร
    2. เปิดแฟ้มข้อมูล (ที่นำมา import) คอลัมน์ที่ 2 และ 3 ต้องตรงกับ ข้อ.1

วิธีแก้ไข
    1. เฉพาะหน้าให้แก้ใน Text File ที่ได้จากโปรแกรมบัญชี (payroll) ให้ตรงกับที่กรอกในโปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ 2.071 Save แล้วนำมา Import ใหม่อีกครั้ง
    2. แจ้งบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมบัญชี (payroll) ให้แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต (
ดูข้อมูลใน Formate กลางประกอบ)
การกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก 1. ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบัน (2.071)
2. เลือกเมนู1 ข้อ1 สำหรับรายที่ไม่เคยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก โปรแกรมจะกำหนดเป็น ศูนย์ 13 หลัก ให้แก้ไขเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ตามรูป ส่วนช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักไม่ต้องดำเนินการใดๆ
3. เมื่อประมวลผลนำออกแผ่นสื่อจากระบบจะพบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ปรากฏอยู่ในชื่อไฟล์ที่จะนำส่ง
(ภาพประกอบ)
4. ปัญหาที่เกิดจากกรณีที่ได้แก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักก่อนปรับเวอร์ชั่น (
Runtime Error 380)
ให้ปรับปรุงเวอร์ชั่นเพื่อแก้ปัญหา
  การใช้งานโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
คู่มือการใช้งาน
>>
Runtime Error 70 และ 75
Permission Denied (Windows Vista & Windows 7)
ปรับปรุงโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
จากนั้นต้อง Set Permission ของ User ดังนี้
1.เข้าไปที่ C:\Program Files\Bustax  (เอกชน : Bustax ราชการ : Govtax หรือ PND1SYS , PND2SYS)
2.คลิกขวาที่ Bustax เลือก Properties
3.เลือก Tab Security
4.คลิกปุ่ม Edit
5.ช่อง Group or User names: เลือก CREATE OWNER
6.เลือก Full control --> Allow
7.ทำแบบเดียวกันกับ User อื่นๆ เช่น SYSTEM,Administrator,User,Trusedinstall,
8.กด OK
9.กด OK
10.คลิกขวาที่ Bustax เลือก Properties
11. Tab General
12.ที่ Attributes เอา Read-only ออก กด Apply -> OK -> OK
Runtime Error 13
Type mismatch
สาเหตุเกิดจาก 2 ส่วนหลักๆคือ
  • มีฐานข้อมูลของปีเก่าๆ ติดอยู่ในโปรแกรม แนะนำให้สำรองฐานข้อมูลก่อนจากนั้นให้ลบข้อมูลปีเก่าๆออกจากโปรแกรมโดยใช้เมนู "ลบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย"
  • โปรแกรมที่ติดตั้งเกิดปัญหากับไฟล์ Application แนะนำให้สำรองฐานข้อมูล และติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงเรียกคืนฐานข้อมูลเดิมกลับมาใช้งาน
Runtime Error 94
Invalid use of null
เกิดจากข้อมูล ณ เดือนที่ประมวลผลมีปัญหา ให้ทำการประมวลผลย้อนหลัง 1-2 เดือน นับจากเดือนที่มีปัญหา
Runtime Error 75
Path/File Acces Error
สาเหตุเกิดจากโปรแกรมไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ วิธีแก้ไข ให้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน Windows ว่าเป็น Administrator หรือไม่หากไม่ใช่ให้แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งานเป็น Administrator หากเปลี่ยนแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำการสำรองฐานข้อมูล แล้วติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
Runtime Error 429
ActiveX component can't create object

ให้ดำเนินการขั้นต่อไปดังนี้
ให้ update โปรแกรม Internet Explorer อย่างน้อยต้องเป็นเวอร์ชั่น 6 แล้ว
ค้นหาไฟล์ที่ชื่อ DAO350.DLL แล้วรันด้วย regsvr32.exe
ปกติ DAO350.DLL อยู่ที่ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\DAO350.DLL
หรืออาจถูกย้ายไปอยู่ที่อื่น เมื่อเจอแล้วให้คลิกขวา เลือก Open whith คลิกปุ่ม Browse..
เพื่อเลือก regsvr32.exe ซึ่งจะอยู่ที่ C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe

Runtime Error 3021
either BOF or EOF is true, or the current record has been deleted. requested operation requires a current record
 

สาเหตุ เกิดจากข้อมูลรายการเงินได้ และรายการค่าลดหย่อนไม่สัมพันธ์กัน อาจเกิดจากการเพิ่มหรือลบพนักงานโดยไม่ถูกวิธี หรือมาจากการไม่ได้สรุปยอดยกไปก่อนดำเนินการในปีปัจจุบัน ให้ทำการสรุปยอดยกไปในเมนู 5 (ข้อ สุดท้าย)
1. กรณีเกิดปัญหาระหว่างปีภาษี วิธีแก้ไข
  1.1 ให้สำรองข้อมูลปัจจุบันเก็บไว้ก่อน โดยเข้าเมนูส่วนช่วยเหลือสำรองข้อมูล
  1.2 ปรับปรุงเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบันจากอินเทอร์เน็ต
  1.3 เข้าเมนู ลบรายการภาษีของปีเก่าๆ ออกให้หมด (เหลือเฉพาะปีภาษีปัจจุบัน)
2.กรณีเกิดปัญหา ต้นปีภาษี
  2.1 ให้สำรองข้อมูลปัจจุบันเก็บไว้ที่ปลอดภัยก่อน โดยเข้าเมนูส่วนช่วยเหลือสำรองข้อมูล
  2.2 ปรับปรุงเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบันจากอินเทอร์เน็ต
  2.3 ประมวลผลสรุปยอดยกไป ของปีที่ผ่านมา ก่อนเริ่มทำรายการของปีปัจจุบัน
  2.4 เข้าเมนูเริ่มทำการของปีภาษีปัจจุบัน
ปล. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ท่านนำข้อมูลที่สำรองไว้ ส่งเมล์พร้อมแจ้งปัญหา ตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ใน เมนู"ค่าเริ่มต้น/ส่วนช่วยเหลือ" -> "ติดต่อสอบถาม"
 

Runtime Error 20567
page header or footer longer than a page
เกิดจากหน้าแบบแสดงรายการเกินกว่าที่เครื่องพิมพ์กำหนด วิธีแก้ไขให้ทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เป็น Laser Printer (ติดตั้ง Driver โดยไม่ต้องมีเครื่องพิมพ์ก็ได้) จากนั้นทำการ ปรับแต่งเครื่องพิมพ์ให้ Default เป็นกระดาษ A4
Runtime Error 2147217887
ODBC driver don't suport the requiest perties
เกิดจาก ODBC ที่ใช้ติดต่อระหว่างโปรแกรมกับฐานข้อมูลมีปัญหา วิธีแก้ไขคือให้สำรองฐานข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมใหม่ เพื่อให้ทำการสร้าง ODBC ใหม่
clear-gif
Last Update : Monday, May 2, 2016