ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
คำแนะนำการให้บริการ
โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง
ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
(สำหรับภาคเอกชน)


            สืบเนื่อง จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2545 อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับมาตราการภาษี ในการส่งเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการสนับสนุน
การฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้กำชับให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆหัก และนำส่งภาษีตามกฏหมายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรมสรรพากรได้จัดทำโปรแกรมคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่าจ้าง ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร นำให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ในการคำนวณภาษี
            หน่วยงานภาคเอกชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่กรมสรรพากรได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการคำนวณภาษี และหักนำส่งกรมสรรพากรให้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีภาระที่ต้องขอคืนหรือชำระเพิ่มเติม และยังสามารถนำข้อมูลมายื่นแบบและชำระภาษีในลักษณะของสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีประสงค์ยื่นเป็นสื่อ โปรแกรมสามารถสรุปข้อมูล(ประมวลผล) เป็นภ.ง.ด. 1ก เมื่อสิ้นปีภาษีได้ และผู้หักภาษีสามารถที่จะพิมพ์ภาพแบบ ภ.ง.ด.91 ให้บริการกับพนักงานได้ 
             หากสรรพากรได้ประกาศเพิ่มเติมออกเวอร์ชั่นโปรแแกรมใหม่ ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น ได้จากเว็ปไซต์นี้  และหากกรมสรรพากร ประกาศปรับเกณฑ์การคำนวณภาษีในอนาคต ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดชุดปรับเกณฑ์การคำนวณภาษี และนำเข้าไปปรับในโปรแกรมได้ทันทีเช่นกัน
             กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมดังกล่าว จะช่วยในการอำนวยความสะดวกในการคำนวณภาษี และนำส่งกรมสรรพากรได้ถูกต้อง
            ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ท่านสามารถนำข้อมูลที่ออกจากโปรแกรมไปยื่นในลักษณะของสื่อคอมพิวเตอร์ แทนการยื่นเป็นกระดาษได้ โดยเป็นการลดขั้นตอนการกรอกแบบและใบแนบ และลดปริมาณการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นหนึ่งในความเป็น e-Revenue ที่หน่วยงานภายนอกจะได้ร่วมใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรไปพร้อมกัน ซึ่งในขั้นตอนก็ไม่ยากอะไร เพียงแต่หน่วยงานของท่านจะต้องกรอกหนังสือแจ้งความประสงค์เพื่อขอยื่นแบบแสดงรายการในลักษณะสื่อ (สส.01) กรมสรรพากรจะออกเลขให้ และนำมา ป้อนลงโปรแกรม(เมนู 1 ข้อย่อยที่ 1 ) โปรแกรมก็จะนำข้อมูลออกเป็นสื่อให้ และสร้างแบบแสดงรายการที่พร้อมจะนำไปยื่น ณ หน่วยรับชำระภาษีได้ทันที
         

clear-gif
Last Update : Saturday, November 27, 2010