ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

กรมสรรพากร
เรื่อง การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตาม แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก
ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก


         ด้วยกรมสรรพากรได้ปรับปรุงแก้ไขแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก และใบแนบของแต่ละประเภทแบบ เพื่อสะดวกในการกรอกรายการแบบยื่นรายการและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามตัวอย่างท้ายคำชี้แจงนี้ โดยใช้ยื่นรายการและนำส่งภาษีในเดือนตุลาคม 2544 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบฯ ดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 1. แบบ ภ.ง.ด.1 และใบแนบ ภ.ง.ด.1 สำหรับให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นรายการจ่ายเงินได้ และจำนวนเงินภาษีที่หัก นำส่งเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 พร้อมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1 และกรอกรายการให้ตรงตามเงินได้ แต่ละประเภท ที่ระบุ ในแบบ ภ.ง.ด.1 และใบแนบ ภ.ง.ด.1 ได้แก่

(1.1) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป

(1.2) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้หักอัตราร้อยละ3

(1.3) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

(1.4) เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

(1.5) เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ให้กรอกรายการเงินได้ของแต่ละประเภทดังกล่าวในใบแนบ ภ.ง.ด.1 ก่อน แล้วจึงนำยอดรวมทั้งสิ้น ในใบแนบ ภ.ง.ด.1 ซึ่งได้กรอกรายการโดยแยกตามเงินได้แต่ละประเภท แล้วไปกรอกในช่องสรุป รายการภาษี ที่นำส่งในแบบ ภ.ง.ด.1 เพียงฉบับเดียว

ข้อ 2. แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ใช้สำหรับยื่นรายการจ่ายเงินได้และ จำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ทั้งปี กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก พร้อมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก และกรอกรายการให้ตรงตาม เงินได้ แต่ละประเภทที่ระบุในแบบ ภ.ง.ด.1ก และ ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ซึ่งแยก ประเภทเงินได้ไว้ ทำนองเดียวกันกับแบบ ภ.ง.ด.1 และใบแนบ ภ.ง.ด.1

ทั้งนี้ ให้กรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แยกตามเงินได้แต่ละประเภท ดังกล่าวก่อนแล้วจึงนำยอดรวมทั้งสิ้น ของใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ซึ่งได้กรอกรายการโดยแยกตามเงินได้แต่ละ ประเภทแล้วไปกรอกในช่องสรุปรายการ ภาษีที่นำส่งในแบบ ภ.ง.ด.1ก เพียงฉบับเดียว

ข้อ 3. แบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ใช้สำหรับยื่นรายการ จ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษี ที่ได้นำส่งไว้ทั้งปี กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ที่มีการตั้งฎีกา เบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ พร้อมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ และกรอกรายการให้ ตรงตามเงินได้แต่ละประเภทที่ระบุในแบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ และ ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษซึ่งแยกประเภท เงินได้ไว้ทำนองเดียวกันกับแบบ ภ.ง.ด.1 และใบแนบ ภ.ง.ด.1

ทั้งนี้ ให้กรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ แยกตามเงินได้แต่ละประเภท ดังกล่าวก่อน แล้วจึงนำยอดรวม ทั้งสิ้น ของใบแนบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ซึ่งได้กรอกรายการโดยแยกตามเงินได้ แต่ละประเภทแล้วไปกรอกในช่อง สรุปรายการภาษีที่นำส่งในแบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ เพียงฉบับเดียว

ข้อ 4. แบบ ภ.ง.ด.2 และใบแนบ ภ.ง.ด.2 สำหรับให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นรายการจ่ายเงินได้ และจำนวนเงินภาษีที่หักนำส่งเป็นรายเดือน กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(3)และ(4) แห่งประมวลรัษฎากร

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 พร้อมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2และกรอกรายการให้ตรงตาม เงินได้ แต่ละประเภทที่ระบุในแบบ ภ.ง.ด.2 และใบแนบ ภ.ง.ด.2 ได้แก่

(4.1) เงินได้ตามมาตรา 40 (3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ฯลฯ

(4.2) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน ฯลฯ

(4.3) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ

(4.4) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ

(4.5) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่น ๆ

ทั้งนี้ให้กรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.2 แยกตามเงินได้แต่ละประเภทดังกล่าวก่อน แล้วจึงนำยอดรวมทั้งสิ้น ของใบแนบ ภ.ง.ด.2 ซึ่งได้กรอกรายการโดยแยกตามเงินได้แต่ละ ประเภทแล้วไปกรอก ในช่องสรุปรายการ ภาษีที่นำส่งในแบบ ภ.ง.ด.2 เพียงฉบับเดียว

ข้อ 5. แบบ ภ.ง.ด.2ก และใบแนบ ภ.ง.ด.2ก ใช้สำหรับยื่นรายการจ่ายเงินได้และจำนวนเงินภาษีที่ได้นำส่งไว้ทั้งปี กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก พร้อมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2ก และกรอกรายการให้ตรงตามเงินได้แต่ละประเภทที่ระบุในแบบ ภ.ง.ด.2ก และ ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก ซึ่งแยก ประเภทเงินได้ไว้ทำนองเดียวกันกับแบบ ภ.ง.ด.2 และใบแนบ ภ.ง.ด.2

ทั้งนี้ ให้กรอกรายการในใบแนบ ภ.ง.ด.2ก แยกตามเงินได้แต่ละประเภท ดังกล่าวก่อนแล้วจึงนำยอดรวม ทั้งสิ้นของใบแนบ ภ.ง.ด.2ก ซึ่งได้กรอกรายการโดยแยกตามเงินได้แต่ละประเภทแล้วไปกรอกในช่อง สรุปรายการภาษีที่นำส่งในแบบ ภ.ง.ด.2ก เพียงฉบับเดียว

กรณีที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีความจำเป็นต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก และ ใบแนบ ในลักษณะเดิม เนื่องจากยังไม่สะดวกที่จะใช้แบบฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามที่กล่าวข้างต้น ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าแบบฯ เดิมจะหมด

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
 

 

clear-gif
Last Update : Saturday, November 27, 2010