ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การขอให้พิจารณาเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง     ฟังเสียงข่าว                   หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  โดยมูลนิธิหรือสมาคมที่ประสงค์จะขอให้พิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสถานสาธารณกุศล  สามารถยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 531)ฯ  ลงวันที่ 15  ตุลาคม  2555  ต่ออธิบดีกรมสรรพากร  อาคารกรมสรรพากร  เลขที่ 90  ซอยพหลโยธิน 7   ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400  เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลต่อไป หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 1161 


               

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, March 13, 2014

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161