ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


บอก 9 เล่า 10 แบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2553

 

          ปีภาษี 2553  กรมสรรพากรออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายฉบับ  และปรับปรุงแบบ ภ.ง.ด.90/91 ดังนี้

 

1.   การยกเว้นเงินได้ จำนวน 190,000 บาท สำหรับคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 

          ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผู้อยู่ในไทย และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้นเงินได้ จำนวนเงิน 190,000 บาท  โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิหักจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ แต่สิทธิทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินคนละ 190,000 บาท

 

          กรณีแบบ ภ.ง.ด.91 ให้กรอกรายการในส่วน ข รายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ข้อ 4. ผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 190,000 บาท

 

          กรณีแบบ ภ.ง.ด.90 ให้กรอกรายการในใบแสดงสิทธิผู้มีเงินได้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป หรือคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และนำจำนวนเงินได้ที่เหลือหลังหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากใบแสดงสิทธิฯ ในช่อง เงินได้หลังหักยกเว้นฯ** ไปกรอกในช่องเงินได้ของข้อ 1 ถึงข้อ 7 ที่ได้ใช้สิทธิหักจากเงินได้ประเภทนั้นๆ ในแบบ ภ.ง.ด.90

 

2.   เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

 

         เป็นการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันภัยในปีภาษี สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญหลังจากผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นแล้ว ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีได้อีก ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และกรณีผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินได้ที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินได้ที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว เมื่อรวมกับเงินได้จากเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ หลังจากได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

         ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ดังกล่าว จะต้องใช้สิทธิในการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น เต็มจำนวนเงิน 100,000 บาทก่อน ไม่ว่าจะมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่นหรือไม่ก็ตาม แล้วนำจำนวนเงินที่เหลือ หลังหักเบี้ยประกันชีวิตแบบอื่น กรอกในช่องเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

 

3.   ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

 

       เป็นการลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้จ่ายไปในระหว่างวันที่  8 มิถุนายน 2553  ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2553  ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท สามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจโรงแรม/นำเที่ยว และมักคุเทศก์ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ที่ www.rd.go.th > WHAT’S NEW > ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจโรงแรม/นำเที่ยว และมักคุเทศก์ที่นำไปลดหย่อนภาษีได้

 

4.   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 

       ผู้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 9,000 บาท ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

 

5.  เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่าน “ตัวแทนรับบริจาค”

 

       กรณีผู้มีเงินได้บริจาคเงินผ่านตัวแทนรับบริจาค ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล และองค์การหรือสถานสาธารณกุศล และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร ให้กับผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำหรับการบริจาคเงินระหว่าง เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 2553 ให้หักลดหย่อนเงินบริจาคได้เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้ว ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน โดยต้องมีหลักฐานการบริจาค ดังนี้

 

       (1) หลักฐานการรับเงินที่ตัวแทนรับบริจาคออกให้ ซึ่งระบุข้อความที่มีสาระสำคัญว่า “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หรือข้อความอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือ

 

       (2)หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตัวแทนรับบริจาค ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่พิสูจน์ได้ว่า ตนเองเป็นผู้บริจาค

 

         รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีดังนี้

1.   สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

2.   มูลนิธิโอเพ่นแคร์

3.   บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

4.  บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

5.  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

6.  สมาคม ชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7.  สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย

8.  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

9.  ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย

10.  บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11.  สำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

6.   การระบุชื่อเว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกรรม

 

          กรณีแบบ ภ.ง.ด.90 ในส่วนผู้มีเงินได้ รายการ “ชื่อเว็บไซต์” หากประสงค์ระบุชื่อเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อเว็บไซต์หลัก ที่ใช้ในการประกอบธุรกรรมตามรูปแบบของเว็บไซต์ให้ครบถ้วนชัดเจน

 

7.   การแสดงเจตนาบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมือง

 

       กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีเงินภาษีที่ต้องชำระ ตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป และผู้มีเงินได้มีความประสงค์บริจาคเงินภาษีที่ชำระให้กับพรรคการเมือง     ผู้มีเงินได้ต้องแสดงเจตนาไว้ในช่องที่กำหนดไว้ในแบบ   ภ.ง.ด.90/91 สามารถตรวจสอบรหัสพรรคการเมืองได้ที่   www.rd.go.th >  WHAT’S NEW  >  รหัสพรรคการเมือง ประจำปีภาษี 2553 หรือ www.ect.go.th    

 

8.   การชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

       ผู้มีเงินได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีเงินภาษีต้องชำระ สำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการชำระภาษี ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย (KTC) และบัตร TAX SMART CARD ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย

 

9.   แบบ ภ.ง.ด.90/91 ภาษาอังกฤษ

    P.N.D.90/91 Form (English Version)

 

       ปีภาษี 2553 กรมสรรพากรให้บริการแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือสถานที่อื่นที่กรมสรรพากรกำหนดให้เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี สามารถ Download แบบ ภ.ง.ด.90/91 ภาษาอังกฤษได้ที่

         Starting from the tax year 2010, the Revenue Department has launched the English version of P.N.D.90/91 filing service. The English tax return form can be filed online or at Area Revenue Branch Office or at other places provided by the Revenue Department for accepting the tax returns and tax payments.

          www.rd.go.th > DOWNLOAD > แบบแสดงรายการภาษี  แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ > ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา > ภ.ง.ด.90 Tax Year 2010 หรือ ภ.ง.ด.91 Tax Year 2010

          www.rd.go.th > DOWNLOAD > Tax Return Forms/ Other Requests > Personal Income Tax > ภ.ง.ด.90 Tax Year 2010 Or ภ.ง.ด.91 Tax Year 2010

          สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกแบบ ภ.ง.ด.90/91 ภาษาอังกฤษ ได้ที่ RD Call Center 1161 โดยกด 9 (For English Please Press 9) ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

          For more information on filling in P.N.D. 90/91 Form (English Vesion), please contact RD Call Center 1161 (press 9 for English) during working days between 8.30 am – 4.00 pm. 

 

กำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

 

       ผู้มีเงินได้ที่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91  สามารถยื่นแบบฯ  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554  อย่างไรก็ตาม  ขอให้ยื่นแบบฯ   ก่อนวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ  เพื่อ ให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือเงินเพิ่ม (ถ้ามี) หากยื่นแบบฯ  เกินกำหนดเวลาดังกล่าว

 

 

RD Call  Center 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

clear-gif
Last update :
 Friday, March 4, 2011

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161