ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๑๘๗/๒๕๕๔
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
---------------------------------------

                     เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                     ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด
                             (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น ๕ (โซนร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                             (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ชั้น ๑ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
                             (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                             (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                             (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
                             (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                             (๗) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ศาลภาษีอากรกลาง ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                             (๘) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ (หน่วยจัดเก็บย่อยพนา) ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนา เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
                             (๙) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน ชั้น ๒ เลขที่ ๘๙/๒๐๑ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
                             (๑๐) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                             (๑๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระนอง ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
                             (๑๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                     ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
                             (๑) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑)
                             (๒) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒)
                             (๓) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓)
                             (๔) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔)
                             (๕) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕)
                             (๖) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖)
                             (๗) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๗)
                             (๘) สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๘)
                             (๙) สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๙)
                             (๑๐) สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑๐)
                             (๑๑) สรรพากรพื้นที่ระนอง สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑๑)
                             (๑๒) สรรพากรพื้นที่สตูล สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑๒)

                     ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง“เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                     ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                             (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
                             (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
                             (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
                             (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
                             (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕) เฉพาะวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
                             (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖) เฉพาะวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
                             (๗) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๗) เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
                             (๘) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๘) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
                             (๙) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๙) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                             (๑๐) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑๐) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
                             (๑๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑๑) ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
                             (๑๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161