ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายส่วนลดจากการจำหน่ายลูกหนี้การค้าให้กับธนาคารใน ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5699 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินทดแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5866 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติงดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอาญา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5077 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ของ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6158 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2555
5
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6195 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161