ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/5741
วันที่ : 3 สิงหาคม 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(4)(ฉ) มาตรา 50(2) มาตรา 74(1)(ข)(ค) และมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ๑. บริษัทฯ มีสถานประกอบการ กรุงเทพฯ ซึ่งเช่าสถานประกอบการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. (ห้างฯ) เพื่อใช้เป็น สถานประกอบการโรงแรมและภัตตาคาร และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
          ๒. ห้างฯ มีสถานประกอบการ กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ห้างฯ ได้ให้บริษัทฯ เช่าอาคาร ซึ่งเป็นสถานประกอบการของห้างฯ และรายได้จากค่าเช่าอาคารดังกล่าวเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียวของห้างฯ
          ๓. เนื่องจากบริษัทฯ และห้างฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นบุคคลเดียวกัน จึงประสงค์ที่จะควบรวมกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะรับโอนกิจการและทรัพย์สินทั้งหมดของห้างฯ โดยห้างฯ ผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิกห้างฯ และมีการชำระ บัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการนั้น
          บริษัทฯ จึงขอหารือว่า
          ๑. กรณีบริษัทฯ ผู้รับโอนกิจการจะต้องแจ้งการรับโอนกิจการต่อกรมสรรพากรหรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง ที่ดิน อาคารและส่วนควบที่ได้รับโอนทั้งหมด บริษัทฯ จะถือเป็นการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้หรือไม่
          ๒. กรณีห้างฯ ผู้โอนกิจการจะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง มูลค่าทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารและส่วนควบที่ได้โอนให้แก่ บริษัทฯ ห้างฯ จะต้องถือเป็นรายได้และจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่ การทำนิติกรรมโอนที่ดิน อาคารและส่วนควบ ณ สำนักงานที่ดิน จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์หรือไม่ และเงินส่วนแบ่งกำไรที่ห้างฯ จ่ายคืนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน หลังจากจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี เป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับยกเว้นภาษี และห้างฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีห้างฯ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้โอนกิจการทั้งหมดให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีภาระภาษีดังนี้
          ๑. กรณีบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากห้างฯ นั้น บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งการรับโอนกิจการต่อกรมสรรพากร แต่อย่างใด ส่วนมูลค่าของที่ดิน อาคารและส่วนควบที่ได้รับโอนจากห้างฯ โดยห้างฯ ผู้โอนกิจการได้จดทะเบียนเลิกและ มีการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการนั้น ให้ห้างฯ ตีราคาของทรัพย์สินที่โอนตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิก แต่ไม่ให้ถือว่าราคาดังกล่าวเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ และ บริษัทฯ ผู้รับโอนต้องถือเอาราคาของทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของห้างฯ ผู้โอนเดิมในวันที่รับโอนกิจการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ จนกว่าจะได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไป และมีสิทธิหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ห้างฯ เดิมใช้อยู่เพียงเท่าที่ระยะเวลาและมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น และห้ามมิให้บริษัทฯ นำผลขาดทุนสุทธิของห้างฯ เดิมมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ตามมาตรา ๗๔ (๑) (ข) และ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
          ๒. ภาระภาษีของห้างฯ ผู้โอนกิจการ
               ๒.๑ ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีห้างฯ ผู้โอนซึ่งได้จดทะเบียนเลิกและมีการชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการนั้น ได้โอนทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารและส่วนควบของห้างฯ ให้บริษัทฯ ผู้รับโอนกิจการ ห้างฯ ผู้โอนจะต้องตีราคาของทรัพย์สินที่โอนตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียนเลิก แต่ไม่ให้ถือว่าราคาดังกล่าวเป็นรายได้หรือ รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของห้างฯ ผู้โอน ดังนั้น หากราคาตลาดนั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทุน ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น ห้างฯ ผู้โอนไม่ต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๗๔ (๑) (ข) และ (ค) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
               ๒.๒ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีห้างฯ ผู้โอนได้โอนที่ดิน อาคารและส่วนควบที่มีไว้ในการประกอบกิจการให้บริษัทฯ ผู้รับโอนโดยไม่มีค่าตอบแทน ถือเป็นการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ห้างฯ มีไว้ในการประกอบกิจการมาตรา ๔ (๕) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ห้างฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร
               ๒.๓ อากรแสตมป์ กรณีห้างฯ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและส่วนควบที่มีไว้ในการประกอบกิจการให้บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร ตาม ๒.๒ ใบรับจากการโอน อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามลักษณะ แห่งตราสาร ๒๘. (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
               ๒.๔ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีห้างฯ ผู้โอนกิจการได้จ่ายคืนเงินส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างฯ หลังจากจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี เงินดังกล่าวถือเป็นผลประโยชน์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจากการที่บริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือเลิกกัน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ห้างฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 74/37817
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161