ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7018
วันที่ : 31 สิงหาคม 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 37 ตรี และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น สำนักงานอธิการบดี คณะ สำนัก สถาบัน และกองต่าง ๆ ซึ่งในการบริหารทางการเงินได้กำหนดนโยบายให้ส่วนราชการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก และกระแสรายวันกับธนาคารพาณิชย์ สำหรับใช้ในการบริหารเงินทดรองราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี โดยธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และธนาคารได้หักภาษีเงินได้ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ จึงขอทราบว่า
          ๑. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
          ๒. หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะขอคืนภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           ๑. มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล จึงไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ธนาคารจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
          ๒. หากมหาวิทยาลัยฯ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิขอคืนภาษีที่ถูกหักและนำส่งแล้ว ภายใน ๓ ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการยื่นคำร้อง ขอคืนภาษีตามแบบ ค.๑๐ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยฯ มีภูมิลำเนา ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 74/37854
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161