ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/6827
วันที่ : 26 สิงหาคม 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเลือกคำนวณเงินปันผล
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(4)(ฉ) มาตรา 40(1) และมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย พ.. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ สำหรับปีภาษี ๒๕๕๐ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขอคืนภาษีเป็นเงินจำนวน ๓๒๓,๗๑๒.๔๒ บาท มีรายละเอียด ดังนี้
          ๑. นาย พ.. มีเงินได้พึงประเมินประเภทต่างๆ คือ
               ๑.๑ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเงินเดือน
               ๑.๒ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๔)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเงินปันผลจากบริษัท อ.
          ๒. นาย พ. ได้นำเงินไปชำระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินพร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๕๐ เพิ่มเติม แสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑)แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี เป็นภาษีที่ต้องชำระ ๙,๖๐๙.๙๓ บาท และนำภาษีที่ชำระตามหนังสือแจ้งการประเมินจำนวน ๑,๓๗๕,๐๗๗.๙๖ บาท มาเครดิตภาษีทำให้มีภาษีที่ชำระไว้เกิน ซึ่งการยื่นแบบและทำการปรับปรุงการคำนวณภาษีโดยไม่นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิกระทำได้ ตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ ๒๑/๒๕๓๓ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เห็นควรคืนเงินภาษี ๑,๓๖๕,๔๖๘.๐๓ บาท ตามที่นาย พ. ร้องขอ
แนววินิจฉัย           กรณีนาย พ. นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากบริษัท อ. จำนวน ๖,๒๘๗,๗๐๐ บาท ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้สิทธิเครดิตภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว นาย พ. ไม่มีสิทธินำมาเครดิตภาษี เจ้าพนักงานประเมินจึงทำการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเรียกเก็บไปยัง นาย พ. ซึ่งนาย พ. ได้นำเงินไปชำระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมิน จึงถือได้ว่า นาย พ. ได้ใช้สิทธิเลือกนำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ดังนั้น เมื่อนาย พ. ยื่นแบบ ภ.ง.ด. ๙๑ สำหรับ ปีภาษี ๒๕๕๐ เพิ่มเติม แสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี จึงไม่อาจกระทำได้ และไม่มีสิทธินำเงินภาษีที่ชำระตามการประเมินมาเครดิตภาษี
เลขตู้ : 74/37851
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161