ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2555 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย :ล้านบาท
เดือน จัดเก็บจริง เปรียบเทียบกับประมาณการ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
ประมาณการ สูง(ต่ำ)กว่า อัตรา (%) จัดเก็บปีที่แล้ว สูง(ต่ำ)กว่า อัตรา (%)
ยอดรวม 1,617,039.512 1,624,800.000
(7,760.488)
(0.48)
1,516,267.904 100,771.608 6.65
ตุลาคม 88,813.694 86,018.839 2,794.855 3.25 79,294.200 9,519.494 12.01
พฤศจิกายน 98,360.977 100,008.300
(1,647.322)
(1.65)
100,942.560
(2,581.583)
(2.56)
ธันวาคม 91,384.938 86,271.240 5,113.698 5.93 81,585.953 9,798.985 12.01
มกราคม 99,207.420 102,188.190
(2,980.770)
(2.92)
95,364.874 3,842.546 4.03
กุมภาพันธ์ 113,422.878 103,770.158 9,652.720 9.30 90,959.938 22,462.940 24.70
มีนาคม 110541.187 104632.875 5,908.312 5.65 98,536.759 12,004.428 12.18
เมษายน 105,971.369 102,287.501 3,683.868 3.60 92,665.973 13,305.396 14.36
พฤษภาคม 277,685.269 342,401.716
(64,716.448)
(18.90)
325,177.271
(47,492.002)
(14.60)
มิถุนายน 152,804.069 105,318.068 47,486.001 45.09 97,453.068 55,351.001 56.80
กรกฎาคม 100,648.394 96,869.511 3,778.883 3.90 88,397.250 12,251.144 13.86
สิงหาคม 207,543.716 295,854.111
(88,310.396)
(29.85)
273,017.389
(65,473.673)
(23.98)
กันยายน 170,655.601 99,179.491 71,476.110 72.07 92,872.667 77,782.933 83.75


okokokok okokokok okokokok

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161