ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

  

 

ครั้งที่

 

ข่าวประกาศ

 

วันที่

 

10/2555

 

ผู้ใช้งานโปรแกรมคำนวณฯ ราชการ และเอกชน

แจ้งผู้ใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีสำหรับเอกชนทีพบปัญหาเรื่องการคำนวณภาษีจากเงินได้อื่นๆ

และผู้ใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีสำหรับส่วนราชการที่พบปัญหาเรื่อง

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรุณาดาวน์โหลดชุดปรับปรุงวันที่ 19/11/2555

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ดาวน์โหลด


 

 

26

พฤศจิกายน  2555

 

9/2555

 

ผู้ใช้งานโปรแกรมคำนวณฯ ราชการ และเอกชน

เนื่องจากกรมสรรพากรมีความจำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรมคำนวณฯ ทั้งเอกชน และราชการ

จึงขอให้ผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นวันที่ 02/11/2555

เพื่อทำการแก้ไขต่อไป 

ดาวน์โหลด


 

 

2

พฤศจิกายน  2555

 

8/2555

 

ผู้ใช้งานโปรแกรมคำนวณฯ ราชการ และเอกชน

แก้ไขโปรแกรมคำนวณภาษีเอกชน และราชการ กรณีการหัก

ลดหย่อนบุตรและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของสามีภรรยาที่มีเงินได้ทั้ง

สองฝ่ายและความเป็นสีภรรยามีอยู่ตลอดปีภาษี (ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่

17/2555) 

ดาวน์โหลด


 

 

26

 ตุลาคมคม 

2555

 

7/2555

 

แจ้งผู้ใช้งานโปรแกรมคำนวณฯ ราชการ และเอกชน

กรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินประกันสังคมให้ 

ดาวน์โหลด โปรแกรมปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่อีกครั้ง


ดำเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้

โปรแกรมเอกชน

  1. แก้ไขอัตราประกันสังคมในเมนู.6 ค่าเริ่มต้น/ช่วยเหลือ 

เมนู.เกณฑ์ค่าลดหย่อน

  2. ตรวจสอบอัตราประกันสังคมของพนักงานแต่ละราย ในเมนู2. บันทึกรายการเงินได้ 

โดยเลือกที่เมนูกำหนดรายละเอียดพนักงาน (อยู่ด้านล่างของจอ)

  3.คำนวณประกันสังคมใหม่ โดยการ Enter ผ่านช่องเงินเดือน  ค่าจ้างหรือ

ค่านายหน้า

  4.ห้ามแก้ไขข้อมูลเงินเดือนในเดือนที่ผ่านมา

เพราะจะทำให้กระทบต่อการหักประกันสังคมที่ผ่านมา

โปรแกรมราชการ

  1.

แก้ไขอัตราประกันสังคมในเมนู.6 ส่วนช่วยเหลือ  เมนู.เกณฑ์ค่าลดหย่อน

  2.

ตรวจสอบอัตราประกันสังคมของพนักงานแต่ละรายหากกำหนดอัตราประกันสังคมที่ต่างกัน

ในเมนู1. รายละเอียดและรายการเงินได้(ประจำเดือน)

  3.คำนวณประกันสังคมใหม่ โดยการ Enter ผ่านช่องเงินเดือน  หรือ

เงินตกเบิก

  4.ห้ามแก้ไขข้อมูลเงินเดือนในเดือนที่ผ่านมา

เพราะจะทำให้กระทบต่อการหักประกันสังคมที่ผ่านมา

 

26

 กรกฎาคม 

2555

 

6/2555

 

แจ้งผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1

หลังจากปรับปรุงเวอร์ชั่น 2.071 แล้วขณะ Import

ข้อมูลแล้วเกิดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดผู้หัก ณ ที่จ่าย

กรุณาตรวจสอบใหม่

วิเคราะห์สาเหตุเกิดจากโปรแกรมระบบเงินเดือน

Export ข้อมูลผิดหลักทำให้ข้อมูลไม่ตรง

ตรวจสอบโดย

    1. ตรวจสอบในโปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ เวอร์ชั่น 2.071บันทึกเลข 13

หลัก กับเลข 10 หลัก อย่างไร

    2. เปิดแฟ้มข้อมูล (ที่นำมา import)

คอลัมน์ที่ 2 และ 3 ต้องตรงกับ ข้อ.1 (ดูภาพประกอบ)

วิธีแก้ไข

    1.

เฉพาะหน้าให้แก้ใน Text File

ที่ได้จากโปรแกรมบัญชี (payroll)

ให้ตรงกับที่กรอกในโปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ 2.071

Save แล้วนำมา Import ใหม่อีกครั้ง

    2. แจ้งบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมบัญชี (payroll)

ให้แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต (ดูข้อมูลใน

Format กลางประกอบ) (ดูภาพประกอบ)

 

4

 กรกฎาคม 

2555

 

5/2555

 

แก้ไขโปรแกรมคำนวณภาษีฯ

สำหรับเอกชน กรณีไม่คำนวณภาษีจากค่าล่วงเวลา 

ดาวน์โหลด

 

30  พฤษภาคม  2555

 

4/2555

 

ผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลยื่นแบบด้วยสื่อฯ

โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จะต้องปรับปรุงเวอร์ชั่น

ล่าสุดวันที่ 02/05/2555 เพื่อปัญหาเรื่องหน้าแบบไม่คมชัด 

ดาวน์โหลด

 

พฤษภาคม  2555

 

3/2555

 

ผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลยื่นแบบด้วยสื่อฯ

โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จะต้องปรับปรุงเวอร์ชั่น

เพื่อบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก

ก่อนนำส่งสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับเดือนภาษี กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

 • โปรแกรมบันทึก (Import)

  ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1ก(พิเศษ)  

  (ดาวน์โหลด)

 • โปรแกรมบันทึก (Import)

  ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก  

  (ดาวน์โหลด)

 • โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับส่วนราชการ    (ดาวน์โหลด)
 • โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเอกชน   

  (ดาวน์โหลด)

 

 

23

 มีนาคม 

2555

 

2/2555

 

คำชี้แจงกรมสรรพากร

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(อ่านเพิ่มเติม)

 

20

 มีนาคม 

2555

 

1/2555

 

ตั้งแต่ 1

กุมภาพันธ์ 2555 กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท

ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ กิจการร่วมค้า

บุคคลต่างด้าว รวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก (รายละเอียด)


ผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลยื่นแบบด้วยสื่อฯ

โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จะต้องปรับปรุงเวอร์ชั่น

เพื่อบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก

ก่อนนำส่งสื่อบันทึกข้อมูลสำหรับเดือนภาษี กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

 • โปรแกรมบันทึก (Import)

  ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.1กพิเศษ  

  (ดาวน์โหลด)

 • โปรแกรมบันทึก (Import)

  ข้อมูลยื่นด้วยสื่อฯ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก  

  (ดาวน์โหลด)

 • โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับส่วนราชการ    (ดาวน์โหลด)
 • โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเอกชน   

  (ดาวน์โหลด)

 

 

28

 กุมภาพันธ์ 

2555

 

11/2554

 

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมคำนวณฯ สำหรับเอกชน และราชการ สามารถดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดวันที่

19  สิงหาคม 2554

ได้แล้ว เพื่อแก้ปัญหา การคำนวณ กสจ. และการออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ ของเอกชน

และปัญหาการคำนวณภาษีในเวอร์ชั่นก่อน

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับส่วนราชการ 

  Download

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับเอกชน 

  Download

 

 

19 

สิงหาคม  2554

 

10/2554

 

ปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาษีให้สามารถนำข้อมูลออกนำส่งธนาคารได้ทั้งพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนต่างสาขา

และสาขาเดียวกับบริษัท

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับส่วนราชการ 

  Download

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับเอกชน 

  Download

 

 

01

สิงหาคม 2554

 

9/2554

 

กำหนดการสัมมนาเรื่อง

"หักภาษี ณ ที่จ่ายให้พอดี ไม่มีภาระ"

สำหรับหน่วยงานข้าราชการทหาร ตำรวจ และครูอาจารย์ 

รายละเอียด >>

 

20 

เมษายน  2554

 

8/2554

 

กรมสรรพากรได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณฯ สำหรับราชการ

เพื่อรองรบการบันทึกข้อมูล กบข , กสจ

และประกันสังคมรายตัว

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงโดยดาวน์โหลดชุดปรับปรุงวันที่ 8 เมษายน 2554

ไปปรับปรุงได้ทันที


หมายเหตุ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากลิ้งนี้

Download

 

10

เมษายน 2554

 

7/2554

 

โปรแกรมคำนวณฯ

สำหรับเอกชน V3.0

ปรับปรุงรายงานหลังประมวลผล

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับเอกชน 

  Download

 

 

30 

มีนาคม  2554

 

6/2554

 

กรมสรรพากรได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณฯ สำหรับเอกชน เพื่อแก้ไขรายงาน กสจ.

แล้ว และสามารถดาวน์โหลดชุดปรับปรุงวันที่ 14  มีนาคม  2554

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


หมายเหตุ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากลิ้งนี้

Download

 

14  มีนาคม 2554

 

5/2554

 

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมคำนวณฯ สำหรับเอกชน และราชการ สามารถดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่นล่าสุดวันที่

03  มีนาคม 2554

ได้แล้ว เพื่อแก้ปัญหา การคำนวณ กสจ. RMF และ

LTF สำหรับในเวอร์ชั่นที่ผ่านมา

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับส่วนราชการ 

  Download

 • โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ

  ที่จ่ายสำหรับเอกชน 

  Download

 

 

มีนาคม  2554

 

4/2554

 

แจ้งข่าวด่วน...แจ้งหน่วยงานราชการที่มีปัญหาเรื่องการคำนวณ

RMF และ LTF 

ขอให้ Download ชุดปรับปรุงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

2554 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ


หมายเหตุ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากลิ้งนี้

Download

 

28  กุมภาพันธ์ 2554

 

3/2554

 

ทท.ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมบันทึก (Import)

ข้อมูล ภ.ง.ด.2 , 2ก ให้สามารถเลือกปีพ.ศ.

ที่ต้องการสร้าง ภ.ง.ด.2 ของเดือนถัดไปได้แล้ว


หมายเหตุ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากลิ้งนี้

Download

 

25  กุมภาพันธ์ 2554

 

2/2554

 

แจ้งข่าวด่วน...

กรณีหน่วยงานเราชการที่ใช้งานโปรแกรมคำนวณฯ สำหรับเอกชน เวอร์ชั่น2.04

ปรับปรุงวันที่ 18/01/2554 แล้วพบปัญหา เกิด จอภาพกระพริบ

Runtime Error 5  และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ตอนนี้ ทท.ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมแล้ว

โดยขอให้หน่วยงานดังกล่าว ดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น 2.04 ปรับปรุงวันที่

09/02/2554 เพื่อนำไปปรับปรุงอีกครั้ง


หมายเหตุ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากลิ้งนี้

Download

 

10  กุมภาพันธ์ 2554

 

1/2554

 

แจ้งข่าวด่วน...

กรณีหน่วยงานเอกชนที่ใช้งานโปรแกรมคำนวณฯ สำหรับเอกชน เวอร์ชั่น3.00

ปรับปรุงวันที่ 18/01/2554 แล้วพบปัญหา เกิด จอภาพกระพริบ บันทึก

RMF และ LTF ไม่ถูกต้อง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกไม่ได้ ตอนนี้ ทท.ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมแล้ว

โดยขอให้หน่วยงานดังกล่าว ดาวน์โหลดชุดปรับปรุงเวอร์ชั่น 3.00 ปรับปรุงวันที่

09/02/2554 เพื่อนำไปปรับปรุงอีกครั้ง


หมายเหตุ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากลิ้งนี้

Download

 

09  กุมภาพันธ์ 2554

clear-gif
Last Update : Saturday, March 21, 2015