ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๑๙๕/๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

-------------------------------------

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด
                       (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น ๕ (โซนร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                       (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                       (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๘๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
                       (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๗) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๘) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ศาลภาษีอากรกลาง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๙) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ (หน่วยจัดเก็บย่อยพนา) ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนา เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

                ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
                       (๑) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑)
                       (๒) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒)
                       (๓) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓)
                       (๔) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔)
                       (๕) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕)
                       (๖) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖)
                       (๗) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๗)
                       (๘) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๘)
                       (๙) สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๙)

                ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง“เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                       (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                       (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓) เฉพาะวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                       (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔) เฉพาะวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                       (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕) เฉพาะวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                       (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖) เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๗) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๗) เฉพาะวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๘) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๘) เฉพาะวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๙) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๙) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161