ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๑๙๕/๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

-------------------------------------

                เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด
                       (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น ๕ (โซนร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
                       (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
                       (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๘๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
                       (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๗) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๘) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่ ณ ศาลภาษีอากรกลาง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
                       (๙) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ (หน่วยจัดเก็บย่อยพนา) ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนา เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

                ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
                       (๑) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑)
                       (๒) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๖ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒)
                       (๓) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓)
                       (๔) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔)
                       (๕) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕)
                       (๖) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖)
                       (๗) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๗)
                       (๘) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๘)
                       (๙) สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๙)

                ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง“เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                       (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                       (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓) เฉพาะวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                       (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔) เฉพาะวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                       (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕) เฉพาะวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                       (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖) เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๗) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๗) เฉพาะวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๘) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๘) เฉพาะวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
                       (๙) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๙) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161