ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๑๙๗/๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
-----------------------------------

                   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด
                            (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าวังสายทอง บริเวณหน้าน้ำตกวังสายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
                            (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
                            (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย ที่ตั้งอยู่ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
                            (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี ๑ ที่ตั้งอยู่ ณ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ ๕๐๔/๕๔ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
                            (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช ที่ตั้งอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน เลขที่ ๘๙/๒๐๑ ชั้น ๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
                            (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เลขที่ ๒๑/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                   ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
                            (๑) สรรพากรพื้นที่สตูล สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑)
                            (๒) สรรพากรพื้นที่สตูล สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒)
                            (๓) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๐ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓)
                            (๔) สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓๐ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔)
                            (๕) สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕)
                            (๖) สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖)

                   ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง“เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                   ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                            (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑) ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
                            (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
                            (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓) ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
                            (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
                            (๕) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๕) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                            (๖) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๖) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 14, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161