ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7366
วันที่ : 29 กันยายน 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีกรุงเทพมหานครโอนอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 39 มาตรา 91/2(6) มาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) และ ตราสาร 28. (ข)
ข้อหารือ           ๑. กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีการจัดระเบียบและแบ่งส่วนราชการภายใน โดยจัดทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะ รวมทั้งการจัดการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในโดยมีวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เป็นส่วนราชการของสำนักการแพทย์ ตามข้อ ๑๑ แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๑) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๒. เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ (พระราชบัญญัติฯ) โดยกรุงเทพมหานครได้ยกฐานะวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลเกื้อการุณย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยฯ) และโดยที่มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้กรุงเทพมหานครโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มาเป็นของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสำนักการแพทย์ได้แจ้งรายการอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพมหานครประสงค์จะจดทะเบียนโอนให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ดินจำนวน ๒๕ แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรมที่ดินจึงหารือว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           ๑. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงไม่เข้าลักษณะเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามคำนิยามในมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร กรุงเทพมหานครจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
          ๒. ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีที่กรุงเทพมหานครโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหา-ริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๔(๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
          ๓. อากรแสตมป์ เนื่องจากใบรับสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นใบรับสำหรับเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามลักษณะแห่งตราสาร ๒๘.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
เลขตู้ : 74/37869
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161