ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/7419
วันที่ : 12 กันยายน 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศโดยเรือเดินทะเล
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ๑. กรณีผู้รับจัดการขนส่งให้บริการจัดหาระวางเรือจากบริษัทสายการเดินเรือแก่ผู้ส่งสินค้า เพื่อขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ดังนี้
               - ผู้รับจัดการขนส่ง จ่ายค่าระวางเรือให้บริษัทสายการเดินเรือ ๑๐,๐๐๐ บาท
               - ผู้รับจัดการขนส่ง ได้รับค่าระวางเรือจากผู้ส่งสินค้า ๑๒,๐๐๐ บาท
               - กำไรจากการให้บริการจัดหาระวางเรือ ๒,๐๐๐ บาท
          ๒.สมาคมฯ จึงขอหารือประเด็นปัญหาภาษี ดังต่อไปนี้
               ๒.๑ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
               กรณีผู้รับจัดการขนส่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และกรณีผู้รับจัดการขนส่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ วรรค ๒ แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
               ๒.๒ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
               กรณีผู้ส่งสินค้าจ่ายเงินค่าระวางเรือสำหรับการขนสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ให้ผู้รับจัดการขนส่งที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และผู้รับจัดการขนส่งที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๓ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวมิใช่เป็นค่าระวางสินค้า แต่เป็นรายได้จากการให้บริการจัดหาระวางเรือ เพราะผู้รับจัดการขนส่งไม่ใช่ผู้ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ถูกต้องหรือไม่
               ๒.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายได้จากการให้บริการจัดหาระวางเรือเพื่อขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของผู้รับจัดการขนส่ง ไม่ใช่รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ จึงต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ มาคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษี ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่มูลค่าของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๗๙/๑ (๒) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย           การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล เป็นการให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นการประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ดังนั้น
          ๑. กรณีตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ผู้รับจัดการขนส่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ วรรค ๒ แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๓ ตามข้อ ๑๒/๑ ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๑๐๔/๒๕๔๔ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
          ๒. กรณีตาม ๒.๓ การประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗.๐ ตามมาตรา ๗๗/๒ แห่งประมวลรัษฎากร ค่าบริการที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษี ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง มูลค่าของค่าบริการ โดยให้คำนวณจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ได้มีการเรียกเก็บจากผู้รับบริการ หักด้วยค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ถูกสายการเดินเรือเรียกเก็บ โดยให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเลใช้ใบตราส่งสินค้า (เฮ้าส์บิลออฟเลดิง) เป็นใบกำกับภาษี โดยให้แยกค่าบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของค่าบริการ ออกจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่ถูกสายการเดินเรือเรียกเก็บ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบจำนวนค่าบริการซึ่งเป็นฐานภาษีที่แท้จริง ตามมาตรา ๗๙ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า
เลขตู้ : 74/37870
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161