ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/127
วันที่ : 9 มกราคม 2555
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) มาตรา 82 และมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท A (บริษัทฯ) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในประเทศไทย โดยยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้สิทธิกรณีผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว ดังนี้
          ๑. invoice เรียกเก็บค่าบริการไปยังบริษัทฯ ซึ่งออกโดย บริษัท B ประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ค่าโรงแรม ฯลฯ
          ๒. invoice เรียกเก็บค่าซื้อสินค้าและบริการไปยังบริษัทฯ ซึ่งออกโดย บริษัท C ประกอบด้วย ค่าสินค้า ค่าขนส่ง ฯลฯ
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัท เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ได้มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในประเทศไทย และถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอคืนโดยยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการดังกล่าว ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
          ๑. ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ หากมีการขายสินค้าหรือให้บริการย่อม มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้จากผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๗/๑(๕) มาตรา ๗๗/๒(๑) และมาตรา ๘๒ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีบริษัทฯ ได้มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการ ในประเทศไทย จึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บ
          ๒. มาตรา ๘๔ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้มีสาระสำคัญว่า ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่มีสิทธิขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อย่างใด
เลขตู้ : 75/37965
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161