ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./210
วันที่ : 11 มกราคม 2555
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้
          1. บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ประกอบกิจการพิมพ์และจำหน่ายและให้บริการ โฆษณาในนิตยสาร ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ ได้เฉลี่ยภาษีซื้อ ตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ย ภาษีซื้อ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้วิธีการปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไป ตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปีของกิจการทั้งสองประเภท
          2. บริษัทฯ ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ จากเดิมใช้วิธีการ ปรับปรุงภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี เปลี่ยนเป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปี ที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้ออีก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณภาษีและการยื่นแบบปรับปรุง การเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย           บริษัทฯ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอเปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงทั้งปี เป็นวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องปรับปรุงภาษีซื้อ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณและ ยื่นแบบปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี โดยเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระในการคำนวณปรับปรุงภาษีซื้อ และการยื่นแบบ ปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อเมื่อสิ้นปี จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒/๖ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ ๒(๓) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙)ฯ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เลขตู้ : 75/37967
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161