ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/92
วันที่ : 6 มกราคม 2555
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกรณีการขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) แทนหนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) แทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
          ๑. บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าสินค้า และบริษัทฯ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ ๑.๐ ซึ่งบริษัทฯ สามารถพิมพ์รายงานการโอนเงิน (Web Report) ได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
          ๒. การชำระเงินตามระบบ GFMIS ประสบปัญหาเนื่องจากบางหน่วยงานของทางราชการไม่ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ทันที หรือไม่ยอมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้บริษัทฯ ต้องใช้เวลาติดตามนาน หลายเดือน บริษัทฯ จึงขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) ที่พิมพ์จากเว็ปไซต์ ของกรมบัญชีกลางแทน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย           กรณีหน่วยงานราชการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หน่วยงานราชการมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีดังกล่าว หน่วยงานราชการ ไม่อยู่ในบังคับต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หลักฐานที่แสดงได้ว่า ส่วนราชการได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานที่บริษัทฯ ใช้แสดง การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
          สำหรับกรณีเอกสารรายงานการโอนเงิน (Web Report) ของกรมบัญชีกลางตามที่บริษัทฯ พิมพ์จากเว็บไซต์ของระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง จะใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่นั้น ให้ มจ.เป็นผู้พิจารณาหลักฐานดังกล่าวต่อไปว่า เพียงพอที่จะ แสดงได้ว่า บริษัทฯ ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วหรือไม่
เลขตู้ : 75/37964
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161