ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)
เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ
ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัย
__________________________________

                                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัย ดังต่อไปนี้
                  ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัย แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกินสามหมื่นบาท ให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
                  (๑) รถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมซึ่งได้รับการซ่อมแซมต้องเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถนั้นได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทกภัยในระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                  พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พื้นที่ ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ กรณีในกรุงเทพมหานคร
เป็นไปตามประกาศของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีในจังหวัดอื่นเป็นไปตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด
                  (๒) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ หรือกรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้เช่าซื้อต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าซื้อรถ ซึ่งเป็นรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ดังนี้
                  (ก) กรณีผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ ได้แก่ หนังสือสัญญาซื้อขายรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งมีชื่อผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ เอกสารตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงได้ว่าผู้มีเงินได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ
                  (ข) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้เช่าซื้อรถ ได้แก่ หนังสือสัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้เช่าซื้อรถ
                  (ค) กรณีผู้มีเงินได้มีสามีหรือภริยา รถที่สามีภริยาได้กรรมสิทธิ์มาระหว่างสมรสและเป็นสินสมรสซึ่งสามีภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นสามีหรือภริยาไม่มีชื่อในเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ หลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ ได้แก่ หลักฐานตาม (ก) ที่มีชื่อของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ประกอบกับใบทะเบียนสมรส
                  (๓) กรณีผู้มีเงินได้ตาม (๒) เป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถหนึ่งคันที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
                  กรณีมีผู้มีเงินได้ตาม (๒) จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถหนึ่งคันซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) มากกว่าหนึ่งคนให้ผู้มีเงินได้ทุกคนซึ่งใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถนั้นได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้โดยให้เฉลี่ยการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วนของค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ และอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ผู้มีเงินได้ซึ่งใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซ่อมแซมนั้นได้จ่ายไปในการซ่อมแซม แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นบาท
                  กรณีผู้มีเงินได้ตาม (๒) จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) มากกว่าหนึ่งคัน ให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถนั้นแต่ละคันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่เมื่อรวมทุกคันแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นบาท
                  (๔) การจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถหนึ่งคันตาม (3) หมายความว่า ผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมและค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมรถ และอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ซึ่งเป็นรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัยตาม (1) เช่น ระบบแอร์ ระบบเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ สี เบาะ วิทยุ เป็นต้น
                  (๕) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว โดยสามีหรือภริยาจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ที่สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถนั้น ให้สามีหรือภริยาผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่สามีหรือภริยาได้จ่ายไปนั้น ตามหลักเกณฑ์ตาม (๒) (๓) และ (๔)
                  (๖) กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างเป็นผู้มีเงินได้ และต่างฝ่ายต่างจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตาม (๑) ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ตาม (๒) (๓) และ (๔)

                  ข้อ ๒ ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๑ ต้องจัดทำแบบแสดงการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้โดยมีข้อความอย่างน้อยตามแบบแนบท้ายประกาศนี้และต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้                  
                  (๑) เอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่แสดงชื่อพร้อมที่อยู่และลายมือชื่อของผู้รับเงิน ชื่อของผู้จ่ายเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่าย รายการที่จ่าย และจำนวนเงินที่จ่ายหรือหลักฐานอื่นที่พิสูจน์หรือแสดงได้ว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถนั้น                  
                  (๒) เอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๑ (๒) ผู้มีเงินได้จะยื่นแบบแสดงการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาพถ่ายเอกสารตาม (๑) และ (๒) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ได้

                  ข้อ ๓ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ให้ผู้มีเงินได้นำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อได้หักตามมาตรา ๔๒ ทวิ ถึงมาตรา ๔๖ แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว

                  ข้อ ๔ ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีในปีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถตามข้อ ๑ โดยให้ใช้สิทธิได้ในปีภาษี ๒๕๕๔ และปีภาษี ๒๕๕๕ และหากผู้มีเงินได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถทั้งสองปีภาษี ให้ได้รับยกเว้นตามที่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นบาท


ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

เอกสารแนบ

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 20, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161