ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๓ )
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี
และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
---------------------------

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่ง ดังต่อไปนี้
                  ข้อ ๑ ในประกาศนี้
                  “องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓
                  “พื้นที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พื้นที่พัฒนาร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓

                  ข้อ ๒ ให้ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) และผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Assistant Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) ขององค์กรร่วม เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๑๖(๒) เฉพาะกรณีการรับแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา ๔๐ แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และเป็นเจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่งตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

                  ข้อ ๓ ให้สำนักงานขององค์กรร่วมเป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่ง ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม

                  ข้อ ๔ การเสียหรือนำส่งภาษีตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่ง” ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                  ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, November 21, 2012

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161