ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


1
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554

รายการ

อัตราภาษี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

1.

 

2.

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31  ธันวาคม  2555
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31  ธันวาคม  2557


ร้อยละ 23

ร้อยละ 20

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการไม่เกิน 30,000,000 บาท

1.

 

 

 

 

2.

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31  ธันวาคม  2555

กำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี
กำไรสุทธิส่วนที่เกิน 150
,000    บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
กำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1
,000,000 บาท

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

กำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี

กำไรสุทธิส่วนที่เกิน    150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

กำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

 

 

 

ร้อยละ 15

ร้อยละ 23

 

 

 

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

 

 

RD Call  Center 1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

clear-gif
Last update :
 Friday, March 1, 2013

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161