ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
_________________

                  ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในหลายท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัย โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น

                  กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิภัยอุทกภัยสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                  ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                     ๑.๑ สำนักงานสรรพากรภาค ๕ ได้แก่
                           (๑) ท้องที่ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี (สท. ปราจีนบุรี)
                           (๒) ท้องที่ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว (สท. สระแก้ว)
                     ๑.๒ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ ได้แก่
                           (๑) ท้องที่ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย (สท. สุโขทัย)
                           (๒) ท้องที่ สส. เมืองพิษณุโลก สส. นครไทย สส. ชาติตระการ สส. บางระกำ สส. บางกระทุ่ม สส. พรหมพิราม และ สส. วังทอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก (สท. พิษณุโลก)

                  ๒. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                     ๒.๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นรายการตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                           (๑) สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                           (๓) สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. เมืองพิษณุโลก สส. นครไทย สส. ชาติตระการ สส. บางระกำ สส. บางกระทุ่ม สส. พรหมพิราม และ สส. วังทอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. พิษณุโลก ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                     ๒.๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๕๖ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                           (๑) สำหรับ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน ๒๕๕5 ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับ สส. เมืองพิษณุโลก สส. นครไทย สส. ชาติตระการ สส. บางระกำ สส. บางกระทุ่ม สส. พรหมพิราม และ สส. วังทอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. พิษณุโลก ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                     ๒.๓ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หรือเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                     ๒.๔ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                           (๑) สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                     ๒.๕ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา ๗๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้
                           (๑) สำหรับ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                     ๒.๖ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                           (๑) สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๕๕ และเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๓) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                           (๔) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ และเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. เมืองพิษณุโลก สส. นครไทย สส. ชาติตระการ สส. บางระกำ สส. บางกระทุ่ม สส. พรหมพิราม และ สส. วังทอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. พิษณุโลก ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                     ๒.๗ ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                           (๑) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                     ๒.๘ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                           (๑) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี และ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                           (๓) สำหรับเดือนภาษีกันยายน ๒๕๕๕ และเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะ สส. เมืองพิษณุโลก สส. นครไทย สส. ชาติตระการ สส. บางระกำ สส. บางกระทุ่ม สส. พรหมพิราม และ สส. วังทอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. พิษณุโลก ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

                     ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒(๖) แห่งประมวลรัษฎากร
                     ๒.๙ ให้ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา ๑๐๓(๓) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. ๔ ก และแบบ อ.ส. ๔ ข ดังนี้
                           (๑) สำหรับ สส. ศรีมหาโพธิ และ สส. กบินทร์บุรี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. ปราจีนบุรี ที่จะต้องยื่นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๒) สำหรับ สส. เมืองสุโขทัย สส. ศรีสัชนาลัย สส. สวรรคโลก สส. ศรีนคร สส. ศรีสำโรง และ สส. กงไกรลาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สุโขทัย ที่จะต้องยื่นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หรือเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
                           (๓) สำหรับ สส. อรัญประเทศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท. สระแก้ว ที่จะต้องยื่นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕5 ออกไปเป็นภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

                  ๓. แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามคำชี้แจงกรมสรรพากรนี้ มีดังนี้
                     ๓.๑ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๑ ภ.ง.ด. ๒ ภ.ง.ด. ๓ ภ.ง.ด. ๕๓ และ ภ.ง.ด. ๕๔
                     ๓.๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. ๙๓ และ ภ.ง.ด. ๙๔
                     ๓.๓ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด. ๕๐ ภ.ง.ด. ๕๑ ภ.ง.ด. ๕๒ และภ.ง.ด. ๕๕
                     ๓.๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. ๓๐ และ ภ.พ. ๓๖
                     ๓.๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ. ๔๐
                     ๓.๖ อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. ๔ ก และแบบ อ.ส. ๔ ข

                     จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กรมสรรพากร
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สำนักกฎหมาย
โทร. ๐-๒๒๗๒-๙๐๕๗

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, August 15, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161