ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๔๓)
เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี
และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

----------------------------------

                               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๕๖ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ดังต่อไปนี้

                               ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๔) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๐๘) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                               ข้อ ๒ กำหนดให้การยื่นรายการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้ เป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร
                                       (๑) ภ.ง.ด.๙๐ สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้หลายประเภท หรือผู้มีเงินได้ประเภทเดียวแต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
                                       (๒) ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงประเภทเดียว ให้ยื่นรายการได้ดังนี้
                                            (ก) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th
                                            (ข) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางแอพพลิเคชั่น (Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ของกรมสรรพากรที่ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์พกพาที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Mobile Device) ทั้งนี้ เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มิได้เลือกเสียภาษีตามมาตรา ๔๘(๕) แห่งประมวลรัษฎากร หรือมิได้หักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร
                               การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ ๔ และให้ถือเป็นคำร้องขอคืนสำหรับผู้มีสิทธิขอคืนที่ได้แสดงความประสงค์ขอคืนภาษีอากร

                               ข้อ ๓ ผู้มีเงินได้ที่มีความประสงค์จะยื่นรายการตามข้อ ๒ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือทางแอพพลิเคชั่น (Application) ของกรมสรรพากร แล้วแต่กรณี และให้ถือเป็นสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้อีกแห่งหนึ่ง

                               ข้อ ๔ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ภายในเดือนมีนาคมทุก ๆ ปี โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตรงกับวันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันทำการถัดไป

                               ข้อ ๕ ผู้มีเงินได้ต้องชำระภาษี (ถ้ามี) พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การชำระเงินภาษีดังกล่าวจะต้องใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร ผ่านผู้ให้บริการรับชำระภาษีที่มีข้อตกลงกับกรมสรรพากร
                               การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีภาษีต้องเสียให้ชำระทั้งหมดในคราวเดียวกัน เว้นแต่กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร หากภาษีที่ต้องเสียมีจำนวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีเงินได้จะชำระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน ตามมาตรา ๖๔ แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้

                               ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษี

                               ข้อ ๗ การเสียภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และได้รับใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรตามจำนวนเงิน ซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๖ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้วการลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่งจะจัดพิมพ์ขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้

                               ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, June 4, 2013

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161