ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรทั้งประเทศ
ปีงบประมาณ 2550 - 2556
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน 2550 2551 อัตราเพิ่ม (%) 2552 อัตราเพิ่ม (%) 2553 อัตราเพิ่ม (%) 2554 อัตราเพิ่ม (%) 2555 อัตราเพิ่ม (%) 2556 อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ 1,119,273.518 1,276,270.378 14.03 1,138,645.329
(10.78)
1,264,862.654 11.08 1,516,571.685 19.90 1,617,283.026 6.64 1,764,602.777 9.11
รวมกรุงเทพ 737,994.987 827,986.052 12.19 768,959.735
(7.13)
824,333.699 7.20 989,968.877 20.09 1,037,333.865 4.78 1,128,704.541 8.81
รวมต่างจังหวัด 381,278.531 448,284.326 17.57 369,685.594
(17.53)
440,528.956 19.16 526,602.808 19.54 579,949.161 10.13 635,898.236 9.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161