ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


Untitled Document

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป. ๒๑๙/๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
-----------------------------

                                 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

                                 ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด
                                           (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพนา เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
                                           (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลเกาะเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                           (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
                                           (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ ที่ตั้งอยู่ ณ บริษัท พีพีมารีนแทรเวล จำกัด (โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า) สาขา ๐๐๐๑ เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

                                 ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่ดังต่อไปนี้ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
                                           (๑) สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑)
                                           (๒) สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑(๒)
                                           (๓) สรรพากรพื้นที่ระนอง สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓)
                                           (๔) สรรพากรพื้นที่กระบี่ สำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔)

                                 ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                                 ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                                           (๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เว้นวันหยุดราชการ
                                           (๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
                                           (๓) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๓) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
                                           (๔) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๔) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

สุทธิชัย สังขมณี
(นายสุทธิชัย สังขมณี)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, September 10, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161