ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

--------------------------


                               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไว้ดังต่อไปนี้

                               ข้อ ๑ กำหนดให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบยื่นรายการนำส่งภาษี แบบยื่นรายการภาษี และแบบนำส่งภาษีทุกประเภทภาษีที่กรมสรรพากรประกาศกำหนดให้ยื่นรายการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร เป็นการยื่นแบบแสดงรายการตามประมวลรัษฎากร

                               ข้อ ๒ ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบยื่นรายการนำส่งภาษี แบบยื่นรายการภาษี และแบบนำส่งภาษีที่ยื่นรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร ที่ประสงค์จะเลือกชำระภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ให้กระทำได้โดยพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) จากระบบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีอากรทั้งจำนวนตามชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวิธีการเดียว ดังต่อไปนี้

                                       (ก) ชำระด้วยเงินสด
                                       (ข) ชำระด้วยบัตรภาษี
                                       (ค) ชำระด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารที่ได้ทำความตกลงกับกรมสรรพากร
                                       (ง) ชำระด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารที่ได้ทำความตกลงกับกรมสรรพากร
                                       (จ) ชำระด้วยบัตร Tax Smart Card ที่ออกโดยธนาคารที่ได้ทำความตกลงกับกรมสรรพากร

                               ข้อ ๓ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                               ข้อ ๔ การเสียภาษีตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ ๓ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                               ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, February 11, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161