ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8091 วันที่ : 8 กันยายน 2558
2. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8325 วันที่ : 15 กันยายน 2558
3. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8326 วันที่ : 15 กันยายน 2558
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8504 วันที่ : 21 กันยายน 2558
5. เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8551 วันที่ : 22 กันยายน 2558
6. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจัดส่งพนักงาน (Dispatch Fee)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8590 วันที่ : 23 กันยายน 2558
7. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคืนภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8591 วันที่ : 23 กันยายน 2558
8. เรื่อง : ลักษณะของกิจการร่วมค้าตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : 0702/8592 วันที่ : 23 กันยายน 2558
9. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบี
เลขที่หนังสือ : 0702/8755 วันที่ : 29 กันยายน 2558
10. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้ค่าป่วยการของอนุญาโตตุลาการ
เลขที่หนังสือ : 0702/8757 วันที่ : 29 กันยายน 2558
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161