ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : 0702/444
วันที่ : 17 มกราคม 2555
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการคำนวณอากรแสตมป์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 123 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. นาย A ได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่นาง B ในราคา ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท สำนักงานที่ดินจังหวัดได้เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ จำนวน ๗,๖๕๐ บาท แต่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรระบุว่า บุคคลธรรมดาเสียอากรแสตมป์ในอัตรา ๑ บาทต่อทุกจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท และเศษของ๒๐๐ บาทของราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดังนั้น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคา ๗๐๑,๕๒๐ บาท จึงต้องชำระอากรแสตมป์จำนวน ๓,๕๐๘ บาท การที่สำนักงานที่ดินฯ ได้เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์เกินไปจำนวน ๔,๑๔๒ บาท จึงสามารถขอคืนอากรแสตมป์ที่เรียกเก็บเกินไป ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งประมวลรัษฎากร
          2. นาย A ได้มีหนังสือแจ้งว่า ไม่ประสงค์จะขอคืนค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานที่ดินฯ ได้มีหนังสือชี้แจงให้ทราบว่า อากรแสตมป์คำนวณจากราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ มิใช่คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่ระบุในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง การเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ดังกล่าวนั้นถูกต้องแล้ว และจากการที่เข้าใจผิดว่า สำนักงานที่ดินฯ เรียกเก็บอากรแสตมป์จากการขายที่ดินเกินไปเนื่องมาจากการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ ซึ่งระบุว่า"การคำนวณค่าอากรแสตมป์จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม" จึงขอแนะนำให้กรมสรรพากรดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการคำนวณอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
          จึงหารือว่า การคำนวณอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๒๘.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ในกรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว กรมสรรพากรใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาคำนวณอากรแสตมป์จากใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
แนววินิจฉัย           การเรียกเก็บอากรแสตมป์ ให้เรียกเก็บจากราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ตามมาตรา ๑๒๓ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 75/37976
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161