ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไรบ้าง ?มาตรการภาษีนี้จะช่วยลดภาระภาษีเงินได้ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร้อยละ 85 ของรายที่ยื่นแบบเสียภาษีในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ใช้บังคับสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

โดยจะดำเนินการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อม เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้รับการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

กำไรสุทธิ (บาท) อัตราภาษี (%)
1-150,000 ได้รับการยกเว้น
150,001-1,000,000 15
1,000,001-3,000,001 25
3,000,001 30

หมายเหตุ : : สำหรับกรณีมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 5 ล้านบาท ขึ้นไป ยังคงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ตามปกติ

clear-gif
Last update :
 Monday, June 2, 2008