ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในการหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในอัตราพิเศษได้แก่อะไรบ้าง


มาตรการนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในอัตราพิเศษได้สำหรับทรัพย์สินบางประเภท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการลงทุนในทรัพย์สินบางประเภทและมีการกำหนดอัตราคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานโดยสามารถหักค่าใช้จ่ายในรูปค่าเสื่อมราคาได้เร็วขึ้น ดังนี้


ระยะเวลาและวิธีหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน การหักค่าเสื่อมราคาในปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับใหม่
1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ภายในระยะเวลา 5 ปี - หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้รับทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมีสิทธิเลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดก็ได้
2. โรงงาน (Plant) ภายในระยะเวลา 20 ปี -  ภายในระยะเวลา 20 ปี
-   แต่ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหักภายในระยะเวลา 20 ปี
3. เครื่องจักร (Machinery) ภายในระยะเวลา 5 ปี -  ภายในระยะเวลา 5 ปี
-  แต่ในปีแรกหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือทยอยหักภายในระยะเวลา 5 ปี

clear-gif
Last update :
 Tuesday, January 30, 2007