ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC)


ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) หมายถึง ธุรกิจที่ระดมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อนำไปลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต โดย VC จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น


สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับได้แก่อะไรบ้าง?


   1.  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) สำหรับรายได้ที่เป็นผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   2.   ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ลงทุนสำหรับเงินปันผลและผลประโยชน์จากการโอนหุ้นที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด ที่ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC)


เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตองมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร


   1.  VC ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล.) ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา ฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรมีผลใช้บังคับ โดยมีผู้จัดการเงินร่วมลงทุนในการประกอบกิจการของบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์

   2.  VC ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท เรียกชำระครั้งแรกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนและต้องเรียกชำระทั้งหมดภายใน 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

   3.  VC ต้องเข้าไปถือหุ้นในธุรกิจ SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่นับรวมที่ดิน และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน โดยลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 ปี แต่ถ้า VC สามารถนำธุรกิจที่ตนร่วมลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ได้ระยะเวลาในการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังกล่าวของ VC จะลดลงเหลือเพียงไม่น้อยกว่า 5 ปี ก็ได้

   4.  VC ต้องถือหุ้นใน SMEs ไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนดังนี้

- ร้อยละ 20 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 1

- ร้อยละ 40 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 2

- ร้อยละ 60 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 3

- ร้อยละ 80 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 4 เป็นต้นไป

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, January 11, 2007

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161