ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ส่วนที่ 1     ฟังเสียงข่าว


บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาตลาด

ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรกรณีปัญหาการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระหว่างกิจการในกลุ่มเดียวกัน เจ้าพนักงานสรรพากรสามารถนำบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาตลาดมาปรับใช้ในการพิจารณาการกำหนดราคาซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) (7) มาตรา 65 ตรี มาตรา 70 ตรี บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยทำกับประเทศต่าง ๆ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 และ ฉบับที่ 47 นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ออก คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 113 / 2545   เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย

  1. หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

  2. การประเมินรายได้หรือรายจ่ายให้เป็นไปตามราคาตลาด

  3. วิธีการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาด

  4. เอกสารหลักฐานที่ควรจัดทำให้เจ้าพนักงานประเมินพิจารณา

  5. ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอทำข้อตกลงเพื่อกำหนดราคาเป็น การล่วงหน้าได้

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, May 9, 2012

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161