ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ระเบียบกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑)

---------------------------------------------

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศดังต่อไปนี้

                          ข้อ ๑ กำหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                                   (๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท สามารถ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
                                   (๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของบริษัท ไนเน็กซ์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เทคโนโลยีเอเซีย จำกัด
                                   (๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
                                   (๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอลคอมรีเซิซ จำกัด
                                   (๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                   (๖) -
                                   (๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด
                                   (๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดี จำกัด
                                   (๑๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Research and Development Center) บริษัท มินีแบไทย จำกัด
                                   (๑๑) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
                                   (๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบัล เทค แลบอราทอรี จำกัด
                                   (๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด
                                   (๑๔) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                   (๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอไลน์ จำกัด
                                   (๑๖) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น จำกัด
                                   (๑๗) ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ดอนเมือง) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๘) บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
                                   (๑๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๒๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (๒๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามเภสัช จำกัด
                                   (๒๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ๒๐๐๑ สยามอีโคโนมิค จำกัด
                                   (๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีอโกรฟอเรสตี้ จำกัด
                                   (๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๒
                                   (๒๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๓
                                   (๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด สาขาที่ ๔
                                   (๓๐) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๓๑) ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๓๒) บริษัท ปณปัญญ์ จำกัด
                                   (๓๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๓๔) สำนักงานนวัตกรรม แพน ราชเทวี บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท นันยาง อินสปายเรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๓๖) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์
                                   (๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด สำนักงานสาขาที่ ๑
                                   (๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด
                                   (๓๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาสินค้า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
                                   (๔๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มัทสุชิตะ อิเล็คทริค เอวีซี (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๔๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
                                   (๔๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
                                   (๔๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๔๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
                                   (๔๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เน็ต แกดเจตส์ จำกัด
                                   (๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
                                   (๔๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด
                                   (๔๘) โครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (๔๙) โครงการอุทยานอุตสาหกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                   (๕๐) ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
                                   (๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๕๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด
                                   (๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามกูรู จำกัด
                                   (๕๔) โครงการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เรียลเอสเตท คอนซัลแทนท์ จำกัด
                                   (๕๕) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ ๐๐๐๑
                                   (๕๖) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๕๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   (๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเวทฟีดส์ จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๕๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
                                   (๖๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
                                   (๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แวนการ์ด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสสิส จำกัด
                                   (๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
                                   (๖๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นทีทอง โพลีเมอร์ จำกัด (สาขาที่ ๒)
                                   (๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
                                   (๖๕) บริษัท สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพ จำกัด
                                   (๖๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
                                   (๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
                                   (๖๘) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
                                   (๖๙) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด
                                   (๗๐) ส่วนวิจัยและพัฒนาบริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด
                                   (๗๑)แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
                                   (๗๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
                                   (๗๔) ฝ่ายเทคนิคและพัฒนา บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
                                   (๗๕) บริษัท แม็กเนท รีเสิร์ช จำกัด
                                   (๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
                                   (๗๗) หน่วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
                                   (๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๗๙) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๘๐) แผนกพัฒนาระบบ บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด
                                   (๘๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท ซายน์
                                   (๘๒) บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
                                   (๘๓) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
                                   (๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
                                   (๘๕) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๘๖) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
                                   (๘๗) ฝ่ายวิจัย บริษัท ไทยฟูดแอนด์เคมิคอล จำกัด
                                   (๘๘) ฝ่ายวิจัย บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๘๙) ฝ่ายวิจัย บริษัท อาหารชีวภาพ จำกัด
                                   (๙๐) ฝ่ายวิจัย บริษัท อีเทอร์นอลไลฟ์ จำกัด
                                   (๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คิว อาร์แอนด์ดี จำกัด
                                   (๙๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ปราชญ์สยาม จำกัด
                                   (๙๓) บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๙๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
                                   (๙๕) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
                                   (๙๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แม็คโคร ฟู้ด เทค จำกัด
                                   (๙๗) ฝ่ายวิจัยและเสริมสร้างนวัตกรรม บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๙๘) บริษัท พัฒน์กล อาร์ แอนด์ ดี จำกัด (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)
                                   (๙๙) ผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
                                   (๑๐๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
                                   (๑๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
                                   (๑๐๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
                                   (๑๐๓) บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
                                   (๑๐๔) หน่วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๐๕) ฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๐๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๑๐๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด
                                   (๑๐๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด
                                   (๑๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดดิคัลซอฟท์ จำกัด
                                   (๑๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
                                   (๑๑๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด
                                   (๑๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
                                   (๑๑๓) แผนกงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเอชวัฒนายนต์ จำกัด
                                   (๑๑๔) มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย
                                   (๑๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) จำกัด
                                   (๑๑๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด
                                   (๑๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                                   (๑๑๘) บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด
                                   (๑๑๙) ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
                                   (๑๒๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๒๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด
                                   (๑๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เเนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๒๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๒๔) บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด
                                   (๑๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอซีอี เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๑๒๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด
                                   (๑๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บาลานซ์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                                   (๑๒๘) บริษัท อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๑๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๑๓๐) บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด
                                   (๑๓๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๓๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร์ จำกัด
                                   (๑๓๓) บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด
                                   (๑๓๔) บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด
                                   (๑๓๕) คณะบุคคลโอเอ็นเอฟ เทคโนโลยี
                                   (๑๓๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
                                   (๑๓๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยยูนิเวอร์แซลออฟฟิสโปรดักส์ จำกัด
                                   (๑๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๑๓๙) ฝ่ายเทคนิค บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด สาขาที่ ๓
                                   (๑๔๐) สถาบันไทย-เยอรมัน
                                   (๑๔๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอแลป จำกัด
                                   (๑๔๒) บริษัท โมบิแครท จำกัด
                                   (๑๔๓) แผนกวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
                                   (๑๔๔) บริษัท สมาร์ท เอ็มเบ็ดเด็ด เน็ตเวิร์ค ซีสเต็ม จำกัด
                                   (๑๔๕) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๑๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
                                   (๑๔๗) สายงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพและสนับสนุนเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๑๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
                                   (๑๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แมชีนเนอร์รี่เอ็มโปเรียม (๑๙๙๕) จำกัด
                                   (๑๕๐) บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด
                                   (๑๕๑) บริษัท ไลฟ์ ซายน์ คอสเมติก รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๑๕๒) บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (๑๙๙๔) จำกัด
                                   (๑๕๓) นายพีรเดช พูลสุข
                                   (๑๕๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
                                   (๑๕๕) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซีแพคบล็อค จำกัด
                                   (๑๕๖) สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
                                   (๑๕๗) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด
                                   (๑๕๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
                                   (๑๕๙) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
                                   (๑๖๐) บริษัท เพาเวอร์ ซีล จำกัด
                                   (๑๖๑) แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
                                   (๑๖๒) บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
                                   (๑๖๓) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
                                   (๑๖๔) ศูนย์วิจัย-พัฒนาและโรงงานวัคซีนต้นแบบ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
                                   (๑๖๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ดี เอ็ม ซี คอร์ป (๑๕๔) จำกัด
                                   (๑๖๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
                                   (๑๖๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมคอนกรีตซีแพค จำกัด
                                   (๑๖๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอจจิลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (๑๗๐) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด
                                   (๑๗๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด
                                   (๑๗๒) ส่วนผลิต บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด
                                   (๑๗๓) บริษัท ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๑๗๔) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
                                   (๑๗๕) บริษัท ศูนย์อัลแทร์เพื่อการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๑๗๖) บริษัท เกรซเทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
                                   (๑๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด
                                   (๑๗๙) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
                                   (๑๘๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลัดดา จำกัด
                                   (๑๘๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
                                   (๑๘๒) ฝ่ายศูนย์เทคนิคลูกค้า บริษัท ๓ เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
                                   (๑๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๘๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Strategy Product Development Division) บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด
                                   (๑๘๕) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด อินดรัสทรีส์ จำกัด
                                   (๑๘๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
                                   (๑๘๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลครบุรีจำกัด
                                   (๑๘๘) ฝ่ายวิศวกรรมมิเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๑๘๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด
                                   (๑๙๐) บริษัท วิจัยนวัตกรรมสิ่งทอ จำกัด
                                   (๑๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๑๙๒) สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๙๓) แผนกวิศวกรรม บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
                                   (๑๙๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                   (๑๙๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาขาที่ ๑๙
                                   (๑๙๖) สำนักงานพลังงานทดแทน บริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
                                   (๑๙๗) บริษัท แอโรแคร์ จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
                                   (๑๙๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
                                   (๑๙๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๐๐) ฝ่ายเทคนิคและวิจัย บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
                                   (๒๐๑) บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๒๐๒) บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
                                   (๒๐๓) แผนกวิจัย บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
                                   (๒๐๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
                                   (๒๐๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด
                                   (๒๐๖) ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
                                   (๒๐๗) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
                                   (๒๐๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
                                   (๒๐๙) หน่วยงาน Information Technology Office - Domestic Market บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
                                   (๒๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โทกามิ กรีน โปรดักส์ จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๒๑๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์ บริษัทไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๑๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๑๓) หน่วยงานพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
                                   (๒๑๔) บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจำกัด
                                   (๒๑๕) หน่วยงาน System Development บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๒๑๖) ส่วนผลิตกล้าไม้และเทคนิค บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
                                   (๒๑๗) ส่วนวิศวกรรม บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
                                   (๒๑๘) บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด
                                   (๒๑๙) หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
                                   (๒๒๐) ส่วนผลิต โรงเยื่อบ้านโป่ง บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๒๑) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
                                   (๒๒๒) แผนกสนับสนุนการผลิต บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๒๓) สำนักงานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
                                   (๒๒๔) ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๒๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
                                   (๒๒๖) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
                                   (๒๒๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
                                   (๒๒๘) ส่วนผลิต บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด
                                   (๒๒๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
                                   (๒๓๐) แผนกประกันคุณภาพเยื่อ และแผนกประกันคุณภาพกระดาษ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๓๑) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๒๓๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๓๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด
                                   (๒๓๔) แผนกส่งเสริมการผลิต บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๒๓๕) ฝ่ายผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
                                   (๒๓๖) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป (วิศวกรรม) บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (๑๙๙๔) จำกัด
                                   (๒๓๗) ส่วนผลิต โรงงานกาญจนบุรี บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๓๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๒๓๙) ส่วนผลิตและงานประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด
                                   (๒๔๐) หน่วยงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ หน่วยงานผลิต บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
                                   (๒๔๑) ฝ่ายผลิตและแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด
                                   (๒๔๒) ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) จำกัด
                                   (๒๔๓) ส่วนออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
                                   (๒๔๔) ส่วนผลิต บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๔๕ ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด”
                                   (๒๔๖) สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น จำกัด
                                   (๒๔๗) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด
                                   (๒๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ทดสอบกลางแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
                                   (๒๔๙) แผนกพิมพ์และสำเร็จรูป ๒ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
                                   (๒๕๐) แผนกวิจัยของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๕๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เมดิทอป จำกัด
                                   (๒๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด
                                   (๒๕๓) ส่วนผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด
                                   (๒๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
                                   (๒๕๕) ส่วนงานวิจัยและปรับปรุง บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๕๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง
                                   (๒๕๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอ-อินโนวาและซินครอน จำกัด
                                   (๒๕๘) นายพิพัฒน์ วีระถาวร
                                   (๒๕๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๖๐) บริษัท สปินคอนโทรล เอเชีย จำกัด
                                   (๒๖๑) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
                                   (๒๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๒๖๓) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๒๖๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
                                   (๒๖๕) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๒๖๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด
                                   (๒๖๗) บริษัท เคพีอี รีเซิร์ช จำกัด
                                   (๒๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด
                                   (๒๖๙) บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด
                                   (๒๗๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
                                   (๒๗๑) ส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
                                   (๒๗๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
                                   (๒๗๓) บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๒๗๔) บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
                                   (๒๗๕) ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
                                   (๒๗๖) มหาวิทยาลัยบูรพา
                                   (๒๗๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอส.ที. ไรซิ่ง จำกัด
                                   (๒๗๘) สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                   (๒๗๙) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   (๒๘๐) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด
                                   (๒๘๑) บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
                                   (๒๘๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดิจิตอล อีโคโนมิค จำกัด
                                   (๒๘๓) New Technology Department บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด
                                   (๒๘๔) แผนกผลิตภัณฑ์และการตลาด บริษัท บางกอก คอมเทค จำกัด
                                   (๒๘๕) บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (วิจัยและพัฒนา)
                                   (๒๘๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด
                                   (๒๘๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จำกัด
                                   (๒๘๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
                                   (๒๘๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยู-แคตตาล็อก จำกัด
                                   (๒๙๐) ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๒๙๑) บริษัท มิกซ์แมทพาวเวอร์ จำกัด “ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
                                   (๒๙๒) นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ
                                   (๒๙๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮั่วหลีการทอ
                                   (๒๙๔) แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
                                   (๒๙๕) ศูนย์อินโนเวทีฟเทคโนโลยี บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
                                   (๒๙๖) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สาขาที่ ๒๐)
                                   (๒๙๗) นายธนาธิป สะและหน่าย
                                   (๒๙๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
                                   (๒๙๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                                   (๓๐๐) แผนก Service Delivery บริษัท ไอทีวัน จำกัด
                                   (๓๐๑) นายไพศาล การถาง
                                   (๓๐๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทคูณ รีเสิร์ช แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์
                                   (๓๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๐๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จำกัด
                                   (๓๐๕) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
                                   (๓๐๖) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น)
                                   (๓๐๗) ส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด สาขาที่ ๑
                                   (๓๐๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๓๐๙) จี เอ็ม วิจัย
                                   (๓๑๐) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ไทย (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๑๑) บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด แผนกวิจัยและพัฒนา
                                   (๓๑๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด
                                   (๓๑๓) นายสุรัตน์ วรรณศรี
                                   (๓๑๔) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ทีม จำกัด
                                   (๓๑๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด
                                   (๓๑๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โมลด์ เมท จำกัด
                                   (๓๑๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
                                   (๓๑๘) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                   (๓๑๙) สำนักวิจัยและพัฒนาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๒๐) บริษัท เฮลตี้ บี จำกัด
                                   (๓๒๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูเฟ็คเจอริ่ง จำกัด
                                   (๓๒๒) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๓๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
                                   (๓๒๔) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
                                   (๓๒๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
                                   (๓๒๖) สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
                                   (๓๒๗) ส่วนวิศวกรรม บริษัท มงคลสมัย จำกัด
                                   (๓๒๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท สุรากระทิงแดง (๑๙๘๘) จำกัด
                                   (๓๒๙) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด
                                   (๓๓๐) บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
                                   (๓๓๑) บริษัท กิสโค จำกัด
                                   (๓๓๒) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยกลาง บริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ ๓
                                   (๓๓๓) บริษัท ศูนย์วิจัยสัตว์กรุงเทพ จำกัด (สาขาที่ ๑)
                                   (๓๓๔) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
                                   (๓๓๕) คณะทำงานวิจัยและพัฒนา บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
                                   (๓๓๖) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๓๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ประมวลผล จำกัด
                                   (๓๓๘) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท ธนภักดี จำกัด
                                   (๓๓๙) อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด
                                   (๓๔๐) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท นทีชัย จำกัด
                                   (๓๔๑) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
                                   (๓๔๒) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
                                   (๓๔๓) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด
                                   (๓๔๔) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                   (๓๔๕) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด
                                   (๓๔๕) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด
                                   (๓๔๖) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไร้ซ์แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
                                   (๓๔๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
                                   (๓๔๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๓๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๓๕๐) งานบริการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๓๕๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
                                   (๓๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด
                                   (๓๕๓) ส่วนวิจัยและพัฒนา ฝ่ายเทคนิค บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
                                   (๓๕๔) สำนักงานวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด
                                   (๓๕๕) สำนักงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
                                   (๓๕๖) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                                   (๓๕๗) ศูนย์เทคโนโลยี บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด สาขาที่ ๒
                                   (๓๕๘) ฝ่ายวิจัย บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๓๕๙) บริษัท ซันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
                                   (๓๖๐) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                   (๓๖๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
                                   (๓๖๒) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
                                   (๓๖๓) ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
                                   (๓๖๔) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                   (๓๖๕) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
                                   (๓๖๖) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด
                                   (๓๖๗) หน่วยงานวิศวกรรม บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด
                                   (๓๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๖๙) บริษัท สถาบันวิจัยเอ็นวี จำกัด
                                   (๓๗๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วินเซนส์ จำกัด
                                   (๓๗๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
                                   (๓๗๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด
                                   (๓๗๓) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท คอร์เนล โพลิเมอร์ จำกัด
                                   (๓๗๔) คณะทำงานและวิจัยและพัฒนา บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด (สาขา 1)
                                   (๓๗๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๓๗๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด
                                   (๓๗๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท สยามฟายน์เฆมี จำกัด
                                   (๓๗๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
                                   (๓๗๙) หน่วยงานทรัพยากรธรณีและเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
                                   (๓๘๐) ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                   (๓๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๘๒) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๘๓) ฝ่ายเทคนิค บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จำกัด
                                   (๓๘๔) แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
                                   (๓๘๕) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๓๘๖) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
                                   (๓๘๗) สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๓๘๘) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
                                   (๓๘๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                                   (๓๙๐) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด
                                   (๓๙๑) แผนก GIS (Geographic Information System) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๓๙๒) ส่วนโปรเจค แมเนจเม้นท์ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
                                   (๓๙๓) นายชาตรี เลิศสิมา
                                   (๓๙๔) ศูนย์ Process Technology บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
                                   (๓๙๕) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
                                   (๓๙๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                                   (๓๙๗) แผนกวิทยาศาสตร์ บริษัท อธิมาตร จำกัด
                                   (๓๙๘) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                   (๓๙๙) นายอรรถกร เก่งพล
                                   (๔๐๐) ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
                                   (๔๐๑) Process and Materials Development บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
                                   (๔๐๒) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
                                   (๔๐๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
                                   (๔๐๔) นางสาวนรารักษ์ บุตรชา
                                   (๔๐๕) สำนักงานเทคนิคและประกันคุณภาพ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
                                   (๔๐๖) หน่วยงานผลิตและบำรุงรักษา บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด
                                   (๔๐๗) หน่วยวิจัยและพัฒนาบริษัท มิลตั้น ไบโอเทค จำกัด
                                   (๔๐๘) มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                   (๔๐๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด สาขา ๐๑
                                   (๔๑๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โพลีเมอร์ ฟอร์ม จำกัด
                                   (๔๑๑) หน่วยงานบริการเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Technical Services & Development) บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
                                   (๔๑๒) แผนกวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
                                   (๔๑๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
                                   (๔๑๔) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
                                   (๔๑๕) หน่วยงาน Information Technology Office - Structural Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
                                   (๔๑๖) บริษัท วีฟอร์อาร์แอนด์ดี จำกัด
                                   (๔๑๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก้ว บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
                                   (๔๑๘) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
                                   (๔๑๙) บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                                   (๔๒๐) หน่วยงาน Cement Application Technology บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
                                   (๔๒๑) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
                                   (๔๒๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด
                                   (๔๒๓) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด
                                   (๔๒๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด
                                   (๔๒๕) ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม และฝ่ายประกันคุณภาพ - บริษัท คอนวูด จำกัด
                                   (๔๒๖) หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด
                                   (๔๒๗) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
                                   (๔๒๘) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า สถาบันวิทยสิริเมธี
                                   (๔๒๙) แผนกวิจัย บริษัท เค - แลบ จำกัด
                                   (๔๓๐) กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                   (๔๓๑) หน่วยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
                                   (๔๓๑) หน่วยงาน Technology Office บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
                                   (๔๓๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๓) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๕) วิจัยพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๖) แผนก วิจัยและพัฒนา (Research & Development) บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๗) ฝ่ายพลังงาน (Energy Division) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๘) หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๓๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ยูเนี่ยนลิงค์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๐) หน่วยงาน i-OFFICE ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๑) ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๒) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โนวาเมดิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๓) ศูนย์ไซเอินทิฟิค โซลูชั่น เซอร์วิส (Scientific Solution Service Center) บริษัท ไบโอซายน์ แอมิมัล เฮลธ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๔) ทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๖) บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๗) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ.พี.วาย.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๔๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อี ไอเดียส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๐) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๑) คณะทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อาหารเสริม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๒) บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๔) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๗) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๕๙) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เซ็นเตอร์นิกส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๑) แผนกพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๕) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๖) วิจัยพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๖๙) บริษัท อาร์ดี เทอร์มอล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๐) ส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๑) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๒) ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แพรคติก้า จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๓) ฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๔) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๕) ศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๖) ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๗) Quality and Product Development บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๘) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๗๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๐) แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๑) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๔) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๕) ศูนย์การวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๖) ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๗) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๘) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๘๙) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๐) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๒) ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๓) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๔) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๕) Innovation Collaboration Office บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๖๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท แอ๊คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๗) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๔๙๙) Pilot Plant บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๐) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็มแอนด์อีทีมเวิร์ค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๒) แผนกวิเคราะห์ บริษัท แสงโสม จำกัด สาขาที่ ๐๐๐๐๑
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๓) กลุ่มงานเทคนิคอลเซ็นเตอร์ (Technical Center) บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลรามคำแหง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๕) ศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๗๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อินโนเฟรช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๗) Innovation Collaboration Office บริษัท ไมโม่เทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๘) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๐๙) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท เอ็มที ฟู๊ด ซิสเทมส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๐) แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๑) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๒) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท อีคอนเนคชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๓) บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท สวีทแอนด์อินเว้นท์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๘๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๕) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๖) สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๗) สถาบันนวัตกรรมและบ่อเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๘) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                   (๕๑๙) แผนกวิจัยสูตร (Formulation Research Section) บริษัท เอส.เค. โพลีเมอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                   (๕๒๐) ) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                   (๕๒๑) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
                                    (๕๒๒) บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๓) บริษัท ไซเดน (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๔) หน่วยงาน Discovery Lab และ Digital Products บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๙๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๕) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๖) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๗) ส่วนงานพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๘) หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๒๙) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๐) ฝ่ายปรับปรุงพันธุ์ บริษัท ที เอส เอ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๑) นายศักดิ์ศิลป์ วิมุกตานนท์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๒) สำนักงานเทคโนโลยีเซรามิค บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๓) แผนกวิจัยของบริษัท แดรี่โฮม จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๐๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๔) บริษัท พันธวณิช จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๕) แผนกประกันคุณภาพ บริษัท แสงโสม จำกัด (สาขา ๒)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๖) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๗) สำนักการออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๘) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๓๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เบฟเทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๐) บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๑) แผนกวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่ บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๓) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๕) ศูนย์วิจัย เอสอีเอซี บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๗) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๘) บริษัท เคไอ วิจัยพัฒนา อ้อยและน้ำตาล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๔๙) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๐) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๑) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท เจียไต๋ จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๕) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๗) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
                                    (๕๕๘) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)

                          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, September 2, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161