ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

     ราชประชาสมาศรัย (83)

     ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา (93)

     ราชสุดา (240)

     รามาธิบดี (100)

     รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (383)

     โรคไตแห่งประเทศไทย (149)

     โรคมะเร็ง ร.พ.ศิริราช (11)

     โรเกชั่น (321)

     โรคเรื้อนพุดหง (64)

     โรงพยาบาลชุลบุรี (287)

     โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ (15)

     โรงพยาบาลเด็ก (376)

     โรงพยาบาลตำรวจ (163)

     โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ (220)

     โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก(218)

     โรงพยาบาลรถไฟ (186)

     โรงพยาบาลราชวิถี (184)

     โรงพยาบาลราชบุรี (248)

     โรงพยาบาลเลิดสิน (318)

     โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (340)

     โรงพยาบาลสงฆ์ (109)

     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (111)

     โรงเรียนพุทธรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร (2)

     โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา (132)

 ลิปตพัลลภ (336)

     เลนำคิน (131)

 วชิรพยาบาล (356)

     วชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(369)

     วัดฉัตรแก้วจงกลณี (142)

     วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (266)

     วัดญาณสังวราราม (272)

     วัดถ้ำผาปิ้ง (170)

     วัดไทยพุทธคยา (39)

     วัดบุญวาทย์วิหาร (153)

     วัดศรีอุปลาราม (140)

     วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (251)

     วิจิต ชวนะนันท์ (286)

     วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (380)

     วิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (98)

     วิเทศพัฒนา (351)

     วิภาวดีรังสิต (277)

     เวชดุสิต (326)

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ (339)

     ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพรมมาส (124)

     ศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร (192)

     ศิริราชมูลนิธิ (85)

     ศรีรัตนโกสินทร์ (58)

     ศรีวิสารวาจา (72)

     ศึกษาพัฒน์ (305)

     ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (59)

     ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (394)

 สงเคราะห์ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ที่ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่ (185)

     สงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน (161)

     สงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่ (148)

     สงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ (31)

     สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (30)

     สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา (28)

     สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา (29)

     สงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี (27)

     สงเคราะห์เด็กของศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนคดีเยาวชนและครอบครัว (393)

     สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย (14)

     สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย (171)

     สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (77)

     สงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (144)

     สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก (125)

     สงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย (127)

     สงเคราะห์นักเรียนยากจนวัดบางแตน (233)

     สงเคราะห์ผู้ประสบภัย (35)

     สงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาโรงพยาบาลขอนแก่น (215)

     สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก (76)

     สงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่ (70)

     สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ (26)

     สงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (101)

     สงเคราะห์อาชีพผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการปฎิบัติราชการสนาม (128)

     ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (234)

     ส่งเสริมการศึกษานนทบุรี (228)

     ส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษย์ธรรม (155)

     ส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (122)

หน้าที่        2       3       [4]       5      6  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161