ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๖๐๙๓
วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระค่าฝึกอบรมให้มูลนิธิ
ข้อกฎหมาย : คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.๔/๒๕๒๘
ข้อหารือ            มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจปิโตรเลียมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
                - หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานนอกชายฝั่ง (BOST)
               - หลักสูตรฝึกทบทวนด้านความปลอดภัยของการทำงานนอกชายฝั่ง (FOT)
               - หลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานการทำงานบนที่สูงรวมหลักสูตรการช่วยเหลือจากที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง (WAH+R)
               - หลักสูตรการฝึกอบรมนายท้ายเรือช่วยชีวิต (Offshore Lifeboat Coxswains)
               - หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) เป็นต้น
                โดยบริษัทผู้ประกอบการด้านกิจการปิโตรเลียมที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จะดำเนินการชำระค่าบริการฝึกอบรมให้กับมูลนิธิฯ และหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ ๓.๐ และอัตราร้อยละ ๑๐.๐ ตามลำดับ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ (๒) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ มูลนิธิฯ จึงหารือว่า บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียมในฐานะผู้จ่ายเงินได้ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรในกรณีดังกล่าวข้างต้นใช่หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            กรณีมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจปิโตรเลียม ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของ หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นค่าจ้างทำของ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคม ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ ๘ (๒) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๔/๒๕๒๘ฯ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๓๓
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161