ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๖๐๙๔
วันที่ : ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ข้อกฎหมาย : มาตรา ข้อ ๒ (๕๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑๖ ( พ.ศ.๒๕๐๙)
ข้อหารือ            นาย พ.เข้าทำงานกับ บริษัท ป.จำกัด (บริษัทฯ) ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ๑ เดือน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และค่าบอกกล่าวล่วงหน้าอีก ๑ เดือน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท นาย พ.เข้าใจว่า เงินชดเชยที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายแต่ไม่เกินสามแสนบาท ตามข้อ ๒ (๕๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร นาย พ.ขอทราบว่า เงินได้ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            ๑. กรณีบริษัทฯ เลิกจ้าง นาย พ.โดยได้จ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ๑ เดือน หากเงินชดเชยดังกล่าวเป็นค่าชดเชยที่ท่านได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน นาย พ.มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายแต่ไม่เกินสามแสนบาท ตามข้อ ๒ (๕๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
          ๒. กรณีเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ เดือน ที่ นาย พ.ได้รับจากการเลิกจ้าง เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร นาย พ.ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๕๗
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161