ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๖๑๓๒
วันที่ : ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อหารือ            ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
           ๑. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ประเภทการผลิตอาหารสัตว์ การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีลักษณะ แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์
           ๒. การผลิตสินค้าของบริษัทฯ จะแยกเป็นโรงงานในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้
                ๒.๑ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน สินค้าที่ผลิตได้ของแผนก คือ อาหารสัตว์ บริษัทฯ นำออกจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปและบางส่วนนำไปใช้ในโรงงานเลี้ยงไก่พันธุ์ของบริษัทฯ
                ๒.๒ โรงงานเลี้ยงไก่พันธุ์ และโรงฟักลูกไก่เนื้อ เป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน สินค้าที่ผลิตได้ของแผนก คือ ลูกไก่ บริษัทฯ นำออกจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป และบางส่วนนำไปเลี้ยงต่อในโรงงานเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทฯ
                ๒.๓ โรงงานเลี้ยงไก่เนื้อ เป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ นำลูกไก่ที่เป็นผลผลิตจาก ๒.๒ มาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์จาก ๒.๑ สินค้าที่ผลิตได้ของแผนก คือ ไก่เนื้อมีชีวิต บริษัทฯ นำออกจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป และบางส่วนนำไปเข้าโรงงานชำแหละเนื้อไก่ของบริษัทฯ
                ๒.๔ โรงงานชำแหละเนื้อไก่ เป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ นำไก่เนื้อที่ได้จาก ๒.๓ มาเข้ากระบวนการชำแหละเนื้อไก่ สินค้าที่ผลิตได้ของแผนก คือ เนื้อไก่ชำแหละ บริษัทฯ นำออกจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป และบางส่วนนำไปเข้าโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ
                ๒.๕ โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่ เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นและไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ นำไก่เนื้อที่ได้จาก ๒.๔ มาเข้ากระบวนการผลิตสินค้าที่ผลิตได้ของแผนก คือ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ บริษัทฯ จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
          บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรในการชำแหละเนื้อไก่และใช้ในโรงงานชำแหละเนื้อไก่ ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้ นำเครื่องจักรดังกล่าวไปใช้ในโรงงานอื่น บริษัทฯ จึงขอหารือว่า การซื้อเครื่องจักรดังกล่าว ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่
แนววินิจฉัย           ตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๐๔)พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดลักษณะของทรัพย์สินที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้ว่าต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการนำไปใช้ในโครงการตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนจริงและเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์นั้น ดังนั้นหากบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรในระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อนำไปใช้เฉพาะในโรงงานชำแหละเนื้อไก่ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับการลงทุนในเครื่องจักรนั้นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๖๖) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๐)ฯ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๓๙
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, October 26, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161