ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๙๗๕
วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            สถาบันฯ ได้หารือปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีรายละเอียดสรุปได้ว่า “สถาบันฯ เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น” และ “รายได้ของสถาบันฯ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” ดังนั้น สถาบันฯ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และหากสถาบันฯ ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน สถาบันฯ จึงไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนววินิจฉัย            สถาบันฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรผู้จ่ายเงินได้ให้แก่สถาบันฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๒๖
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161