ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๙๗๙
วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรแสตมป์ กรณียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๓๙ และมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            มหาวิทยาลัยฯ มีศูนย์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ เอกสาร ตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง และเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ หาวิทยาลัยฯ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้
           ๑. ออกหนังสือรับรองการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยราชการในการยกเว้นการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
           ๒. ออกหนังสือรับรองการยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับการกระทำตราสาร
แนววินิจฉัย            ๑. ศูนย์ฯ เป็นส่วนงานราชการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น เงินได้ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ เอกสาร ตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์ของศูนย์ฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
           ๒. ศูนย์ฯ ได้ทำสัญญารับจ้างพิมพ์หนังสือ เอกสาร ตำรา และสื่อสิ่งพิมพ์ ให้แก่หน่วยงานราชการหลายแห่ง เป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามลักษณะแห่งตราสาร ๔. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ศูนย์ฯ ดำเนินการหารายได้ในลักษณะของธุรกิจ และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของศูนย์ฯ ให้ศูนย์ฯเป็นผู้จัดเก็บ ดังนั้น การดำเนินการหารายได้ของศูนย์ฯ จึงเป็นการดำเนินกิจการหารายได้ในลักษณะของธุรกิจ เข้าลักษณะเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ซึ่งตามมาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล...อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้ใช้แก่องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์...” ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าว
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๓๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161