ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๙๗๖
วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีหักลดหย่อนการบริจาคให้โรงเรียน
ข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกา ฯ ฉบับที่ (๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ ๕๑๕) พ.ศ.๒๕๕๔ และ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๖๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อหารือ           โรงเรียนฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทโรงเรียนเอกชนในระบบ กรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่โรงเรียนฯ โรงเรียนฯ ขอหารือว่า
           ๑. กรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคมีสิทธินำมาหักลดหย่อนหรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้เป็นจำนวน ๒ เท่า มีหลักเกณฑ์อย่างไร
           ๒. หลักฐานการรับบริจาคจะต้องมีข้อความอย่างไร
แนววินิจฉัย            ๑. กรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคมีสิทธินำมาหักลดหย่อนหรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน ๒ เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้
                ๑.๑ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
                - จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่โรงเรียนฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
                - จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่โรงเรียนฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด หรือ
                - จัดหาครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือวิจัย สำหรับนักเรียนของโรงเรียนฯ
           ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
                ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
                ๑.๓ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการบริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้กระทำระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กรณีการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ผู้บริจาคจะต้องไม่ใช้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗
           ๒. กรณีเอกสารหลักฐานการรับบริจาคที่โรงเรียนฯ จะออกให้แก่ผู้บริจาคนั้น จะต้องมี รายการอย่างน้อยระบุชื่อโรงเรียนฯ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเงินหรือมูลค่าที่บริจาค โดยต้องระบุรายการบริจาคที่ผู้บริจาคประสงค์จะบริจาคตามกฎหมายแต่ละฉบับให้ชัดเจน
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๖๖
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161