ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๕๙๗๘
วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการระบุชื่อผู้เสียภาษีอากรในหนังสืออื่น ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๘ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            กรณีผู้เสียภาษีอากรที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๘ ซึ่งผู้เสียภาษีอากรได้ยื่นจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการ ตามพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่มิได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ จึงได้มีหนังสือเตือนให้ผู้เสียภาษีอากรยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ซึ่งผู้เสียภาษีอากรยังมิได้เลิกกิจการ โดยระบุชื่อของผู้รับหนังสือ ดังนี้
           ๑ หนังสือเตือนถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ระบุชื่อ “เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส..”
           ๒ หนังสือเตือนถึงห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ระบุชื่อ “เรียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จ.
           ๓ หนังสือเตือนถึงบริษัทจำกัด ระบุชื่อ “เรียน บริษัท ล. จำกัด”
           จึงขอหารือ ดังนี้
           ๑ กรณีการระบุชื่อถึงผู้เสียภาษีอากรประเภทนิติบุคคล กรณียังไม่เลิกกิจการในหนังสือเตือนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ดังกล่าว ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
           ๒ กรณีการระบุชื่อในหนังสืออื่น กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการไม่ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นอยู่ระหว่างการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว จะระบุชื่อในหนังสืออื่นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายต่อไป
แนววินิจฉัย           ๑. กรณีหนังสือเตือนถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และบริษัทจำกัด เพื่อเตือนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ประมวลรัษฎากรมิได้กำหนดไว้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะ เป็นแต่เพียงข้อกำหนดที่ให้ต้องจัดทำเป็นหนังสือเท่านั้น ถือได้ว่าหนังสือเตือนดังกล่าวเป็นหนังสืออื่น ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลรัษฎากร การส่งหนังสือเตือนเพื่อให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ดังกล่าว เป็นการแจ้งให้นิติบุคคลนั้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนิติบุคคลจะต้องแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล ดังนั้น จึงต้องระบุถึงผู้แทนของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งได้กำหนดไว้ ตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่ ได้มีหนังสือเตือนให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๕๐ โดยไม่ระบุชื่อของผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว หากการส่งหนังสือเตือนได้ดำเนินการโดยชอบตามมาตรา ๘ แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว และไม่ทำให้นิติบุคคลนั้นสำคัญผิด การส่งหนังสือเตือนดังกล่าวก็ไม่เสียไปแต่อย่างใด
          ๒. กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว แต่ยังไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี ให้ระบุชื่อผู้ชำระบัญชีในฐานะผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคลและตามด้วยชื่อนิติบุคคล เนื่องจากการส่งหนังสือเตือน ที่เป็นหนังสืออื่น ต้องส่งตามมาตรา ๘ แห่งประมวลรัษฎากร คือให้ส่งไปยังผู้ชำระบัญชีตามชื่อที่อยู่ที่ระบุ
เลขตู้ : ๘๑/๔๐๗๒๙
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 29, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161