ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


:: กฎหมายประจำเดือนมกราคม ::
   
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 10) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ
ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 719)เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาฯ “(969) มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0993000312091
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.303/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 134) “(557) ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 133) “(556) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด”
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.302/2561 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 9) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างรายวันให้แก่ลูกจ้าง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรให้แก่ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศฯ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 673) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 672) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรสำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 671) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคฯ
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 670) พ.ศ. 2561 ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 14, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161