ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี
กองวิชาการแผนภาษี

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

(1) กำหนดนโยบายภาษีอากรด้านภาษีสรรพากรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง
  (2) จัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  (3) กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อบริหารจัดเก็บภาษีอากรให้สอดคล้อง กับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำประมาณการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ จัดเก็บภาษีอากร
ให้สอดคล้องกับประมาณการที่ได้กำหนดไว้
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับ ธุรกิจหรือการประกอบ
การค้าขนาดกลางและขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
  (6) พัฒนาระบบการบริหารต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพื่อนำมาประยุกต์ในการ
บริหารจัดการของกรม
  (7) เสนอแนะแนวทางและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ที่ได้กำหนดไว้
  (8) พัฒนาและกำหนดงบประมาณรายจ่ายของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของกรม
  (9) ประสานการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อการบูรณาการข้อมูลผู้ ประกอบการเข้าด้วยกัน
  (10) วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งภาษีอากร
  (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, October 25, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161