ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bullet
space
space
ข้อคิดสะกิดใจ
bullet  
space
space
สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ
bullet  
space
space
การหักค่าใช้จ่าย
bullet  
space
space
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
bullet
space
space
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet
space
space
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
bullet
space
space
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ
bullet
space
space
ภาษีการรับมรดก
bullet
space
space
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
อากรแสตมป์
bullet
space
space
มูลนิธิหรือสมาคม
bullet
space
space
อนุสัญญาภาษีซ้อน
bullet
space
space
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bullet
space
space
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
bullet
space
space
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
bullet
space
space
ผู้ประกอบการส่งออก
bullet
space
space
SMEs
bullet
space
space
ROH
bullet
space
space
Transfer Pricing
bullet
space
space
หนังสือรับรอง
bullet
space
space
หลักเกณท์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
bullet
space
space
Doing Business in Thailand Paying Taxes
bullet
space
space
AEC
bullet
space
space
E-Commerce
bullet
space
space
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
bullet
space
space
e-Book
bullet
space
space
Infographic Pasi
bullet
space
space


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

    อนุเคราะห์คนหูหนวก (91)

     อนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (78)

     อนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (97)

     อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม (308)

     อนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลมหาราช ฯ (224)

     อนุสรณ์กฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด (239)

     อนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ (398)

     อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (388)

     อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) (330)

     อาจารย์ป๋วย (221)

     อาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร (307)

     อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (110)

     อาชีวสงเคราะห์ (24)

     อานันทมหิดล (60)

     เอกชนพัฒนาภูมิภาค (337)

     เอดส์กรุงเทพมหานคร (343)

     อุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท (310)

     อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (333)

     อุบลรัตน์ (236)

     โอสถานุเคราะห์ (197)

 ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (87)

 8.สมาคม

     กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (396)

     ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย (90)

     ผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย (200)

     พุทธสัมพันธ์สมาคม (1)

     พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (66)

     พัฒนาประชากรและชุมชน (69)

     ภิริยาทหารเรือ (166)

     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(117)

     โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (123)

     วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (106)

     ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (147)

     ส่งเสริมการผสมผสานกิจการพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (150)

     ส่งเสริมสถานภาพสตรี (190)  

     สร้างสรรค์ไทย (193)

     สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (135)

     อนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย (34)

หน้าที่        2       3       4       5      [6]  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161