ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้นำส่งข้อมูล (ระบบทดสอบ)
    1.1 ไปที่ URL : https://epayuat.rd.go.th
    1.2 ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียน” และเลือกเมนู “ผู้ส่งข้อมูล”
    1.3 เลือกประเภทข้อมูลนำส่งเป็น "ข้อมูลเบี้ยประกันภัย"
    1.4 กรมสรรพากรตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
    1.5 ผู้ลงทะเบียนทำการยืนยันตัวตนและสร้างรหัสผ่าน ผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ในอีเมล
    1.6 เมื่อกรมสรรพากรอนุมัติการใช้งาน Certificate แล้ว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Certificate ที่ได้รับผ่านระบบ

       * สามารถศึกษาคู่มือได้ตาม URL ข้างต้น เลือก ดาวน์โหลด >> 7.Quick Guide สำหรับผู้ส่งข้อมูล
(Updated 30 มกราคม 2563)

2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
    2.1 กำหนดให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) เบี้ยประกันสุขภาพตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)
    2.2 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป ไม่เกินเวลา 22.00 น.
    2.3 วิธีการส่งข้อมูล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด โดยกำหนดชื่อไฟล์ ดังนี้
                  INS-HLXXXXXXXXXXXXXddmmyyyy.txt
            1) X 13 หลัก หมายถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
            2) ddmmyyyy หมายถึง วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ส่งข้อมูล เช่น 02012562
    2.4 ให้ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่ส่งว่าสำเร็จหรือไม่ หากพบว่าไม่สำเร็จให้ทำการส่งข้อมูลใหม่ ภายในเวลาที่กำหนด

3. ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
   ให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสรรพากร
ที่ Folder : Status\ปีเดือนวันที่วางไฟล์\ ทุกครั้ง ตามวันที่ได้นำส่งไฟล์ข้อมูล
    3.1 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format)
        INS-HLXXXXXXXXXXXXddmmyyyy_จำนวนรายการที่ load สำเร็จ.LoadCompleted
        ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INS-HL019999999999902012562_350000.LoadCompleted
        ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะของการ นำเข้าข้อมูลสำเร็จ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
    3.2 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format)
หากพบว่ามีรายการผิดพลาดระบบจะไม่ทำการนำเข้าข้อมูลของไฟล์นั้น และสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะ ของการนำเข้าข้อมูลไม่สำเร็จ
โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
        INS-HLXXXXXXXXXXXXddmmyyyy.LoadFailed.txt
        ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INS-HL019999999999925012563.LoadFailed.txt
        ตัวอย่างแสดงรายละเอียดความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ข้อมูล ดังนี้
- ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
- ข้อมูล NID ไม่ครบ 13 หลัก รายการที่ 75 และ 76
- วันเดือนปีที่ชำระ รูปแบบไม่ถูกต้อง รายการที่ 208
- รายการจำนวนเงิน มีเครื่องหมาย comma (,)
- Unicode ไม่เป็น UTF8


    ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูลได้ที่ไฟล์ดังกล่าวทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและนำส่งไฟล์ใหม่โดยระบุวันเดือนปี (พ.ศ.) ให้ตรงตามวันที่นำส่งไฟล์ข้อมูล


4. ขั้นตอนการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ กรณีมีข้อมูลแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติม เกินระยะเวลาที่กำหนด
    4.1 บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ต้องทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การขอแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ กรณีขอส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนด [แบบฟอร์ม]
โดยนำส่งหนังสือที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร หรือ ส่งผ่านทาง e-mail : itp.it@rd.go.th
    4.2 กรมสรรพากรจะดำเนินการพิจารณาและแจ้งหนังสือให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ทราบผลการพิจารณา
    4.3 หากได้รับการพิจารณาอนุมัติ บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังกล่าว ให้กรมสรรพากรได้
*** ติดต่อสอบถาม ***
    1. การลงทะเบียน-วิธีการส่งไฟล์ข้อมูล โทร. 0 2272 8867
    2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูล (รูปแบบข้อมูล (Format)) โทร. 0 2272 8726

clear-gif
Last update :
 Wednesday, July 1, 2020

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161