ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
คำแนะนำการนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยสำหรับข้อมูลที่ชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้นำส่งข้อมูล
    1.1 ไปที่ URL : https://epay.rd.go.th
    1.2 ทำการลงทะเบียนผ่านระบบ โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียน” และเลือกเมนู “ผู้ส่งข้อมูล”
    1.3 เลือกประเภทข้อมูลนำส่งเป็น "ข้อมูลเบี้ยประกันภัย"
    1.4 กรมสรรพากรตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลการอนุมัติการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
    1.5 ผู้ลงทะเบียนทำการยืนยันตัวตนและสร้างรหัสผ่าน ผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ในอีเมล
    1.6 เมื่อกรมสรรพากรอนุมัติการใช้งาน Certificate แล้ว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Certificate ที่ได้รับผ่านระบบ

2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
    2.1 กำหนดให้ผู้รับประกัน จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) ที่กรมสรรพากรกำหนด [รูปแบบข้อมูล (Format)]
ตามประกาศอธิบดี ดังนี้
        • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 360) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
           สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยา
           ของผู้มีเงินได้

        • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 361) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
           สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามข้อ 2 (61) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126
           พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

        • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 362) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
           สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญของผู้มีเงินได้ตามวรรคสามของข้อ 2 (61)
           แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

        • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 363) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น
           ภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นเงินฝากไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและธนาคารผู้รับฝากจะจ่ายเงิน
           และผลประโยชน์ โดยอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของผู้ฝาก

        • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 364) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
           สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้

    2.2 ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป ไม่เกินเวลา 22.00 น.
    2.3 กำหนดชื่อไฟล์นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย ดังนี้
                  INS-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy.txt
            1) INS หมายถึง ข้อมูลเบี้ยประกันภัย
            2) X 13 หลัก หมายถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของบริษัทผู้รับประกันเบี้ยภัย
            3) ddmmyyyy หมายถึง วัน เดือน ปี(พ.ศ.) ที่นำส่งข้อมูล เช่น 02012564
    2.4 นำส่งข้อมูลตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนด ด้วยวิธีการและขั้นตอนตามที่กรมสรรพากรแจ้งให้ทราบทาง e-mail Address
ที่ได้ลงทะเบียนไว้
    2.5 ให้ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่นำส่งข้อมูลทุกครั้ง หากพบว่าไม่สำเร็จให้ทำการส่งข้อมูลใหม่

3. ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลเบี้ยประกันภัย
   ให้บริษัทประกันหรือบริษัทประกันวินาศภัยฯ ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสรรพากร
ที่ Folder : Status\ปีเดือนวันที่วางไฟล์\ ทุกครั้ง ตามวันที่ได้นำส่งไฟล์ข้อมูล
    3.1 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันภัยถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format)
        INS-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy_จำนวนรายการที่ load สำเร็จ.LoadCompleted
        ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INS-0199999999999_02012564_350000.LoadCompleted
        ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะของการ นำเข้าข้อมูลสำเร็จ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
    3.2 กรณีข้อมูลเบี้ยประกันภัยไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด (Format)
หากพบว่ามีรายการผิดพลาดระบบจะไม่ทำการนำเข้าข้อมูลของไฟล์นั้น และสร้างไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะ ของการนำเข้าข้อมูลไม่สำเร็จ
โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ ดังนี้
        INS-XXXXXXXXXXXXX_ddmmyyyy.LoadFailed.txt
        ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น เช่น INS-0199999999999_02012564.LoadFailed.txt
        ตัวอย่างแสดงรายละเอียดความผิดพลาดของข้อมูลที่ปรากฏในไฟล์ข้อมูล ดังนี้
- ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
- ข้อมูล NID ไม่ครบ 13 หลัก รายการที่ 75 และ 76
- วันเดือนปีที่ชำระ รูปแบบไม่ถูกต้อง รายการที่ 208
- รายการจำนวนเงิน มีเครื่องหมาย comma (,)
- Unicode ไม่เป็น UTF8


    ขอให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการนำเข้าข้อมูลได้ที่ไฟล์ดังกล่าวทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและนำส่งไฟล์ใหม่โดยระบุวันเดือนปี (พ.ศ.) ให้ตรงตามวันที่นำส่งไฟล์ข้อมูล

4. ขั้นตอนการส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย **กรณีมีข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข หรือยกเลิก เกินระยะเวลาที่กำหนด**
   4.1 ให้ผู้รับประกัน จัดทำไฟล์คำขอส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยและไฟล์ข้อมูลเบี้ยประกันภัย ดังนี้
        1) จัดทำไฟล์คำขอส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย ตามโครงสร้าง ดังนี้
           ตารางรายละเอียดไฟล์คำขอนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย

ลำดับที่
รายการ
หมายเหตุ
บรรทัดที่ 1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับประกัน|
คำนำหน้าชื่อ|ชื่อผู้รับประกัน
คั่นระหว่างรายการด้วยเครื่องหมาย “|”
จำนวนข้อมูลระบุตัวเลข โดยไม่ต้องใส่ comma (,)
บรรทัดที่ 2 Insert|จำนวนข้อมูล
บรรทัดที่ 3 Edit|จำนวนข้อมูล
บรรทัดที่ 4 Delete|จำนวนข้อมูล


        ตัวอย่างข้อมูล
             0100544007XXX|บริษัท|ABC จำกัด
             Insert|1556
             Edit|12
             Delete|0
        ตั้งชื่อไฟล์ เป็น UpdateINS_วันเดือนปี(พ.ศ.) ที่นำส่งไฟล์.txt
        ตัวอย่างชื่อไฟล์ UpdateINS_25012564.txt และกำหนดชนิดของไฟล์เป็น UTF-8

   4.2 ให้จัดทำข้อมูลเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบข้อมูล (Format) เบี้ยประกันภัยตามที่กรมสรรพากรกำหนด และกำหนดชื่อไฟล์ ตามข้อ 2.3
ให้เป็นวันเดือนปี (พ.ศ.) เดียวกันกับไฟล์คำขอนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย และให้วางไฟล์พร้อมกันทั้ง 2 ไฟล์

 
*** ติดต่อสอบถาม ***
    1. การลงทะเบียน-วิธีการส่งไฟล์ข้อมูล โทร. 0 2272 8866 - 67
    2. ข้อกำหนดการส่งข้อมูล (รูปแบบข้อมูล (Format)) โทร. 0 2272 8726clear-gif
Last update :
 Thursday, October 1, 2020

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161