ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2545 (ผลจัดเก็บรายเดือน) 
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน   
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
  ตุลาคม
35,063.649
33,751.694
1,311.956
3.89
32,822.737
2,240.912
6.83
  พฤศจิกายน
37,770.021
37,628.450
141.571
0.38
37,060.074
709.947
1.92
  ธันวาคม
32,515.803
32,987.239
(471.436)
(1.43)
31,181.775
1,334.027
4.28
  มกราคม
39,032.594
38,330.241
702.354
1.83
37,570.656
1,461.938
3.89
  กุมภาพันธ์
36,781.198
35,820.752
960.446
2.68
33,009.291
3,771.907
11.43
  มีนาคม
40,708.816
41,485.762
(776.945)
(1.87)
37,675.972
3,032.844
8.05
  เมษายน
40,306.084
39,263.949
1,042.135
2.65
36,933.503
3,372.581
9.13
  พฤษภาคม
94,985.337
76,249.138
18,736.199
24.57
83,330.765
11,654.572
13.99
  มิถุนายน
35,086.397
35,326.331
(239.934)
(0.68)
32,595.669
2,490.729
7.64
  กรกฎาคม
38,421.291
 37,515.742
 905.549
  2.41
35,619.738
2,801.553
7.87
  สิงหาคม
75,794.949
69,111.284
6,683.664
9.67
68,017.469
7,777.480
11.43
  กันยายน
37,665.171
37,529.431
135.740
0.36
34,089.094
3,576.077
10.49
Last Update : Otcober 28,2002
clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161